Zlechovský potok – hráz,km 0,500-0,600 – Kostelany na Moravě

Na vodním toku Zlechovský potok v obci Kostelany na Moravě Lesy ČR, s.p. zajistily v roce 2016 v rámci realizace akce Zlechovský p-hráz,km 0,500-0,600-Kostelany n M nákladem 1 789 tis. korun celkovou rekonstrukci pravobřežní hráze vodního toku. Zlechovský potok protéká kolem zastavěné části obce Kostelany n M. a jeho pravobřežní hráz VT ochraňuje obec před povodňovými stavy způsobenými zpětným vzdutím vody z řeky Moravy.

Technický popis

Hráz Zlechovského potoka km 0,500-0,600 byla prorostlá kořenovým systémem topolů a provrtána norami bobra. V rámci stavby se provedlo úplné rozebrání hráze, odstranění organických zbytků kořenového systému a současných porostů. Následně se provedlo nasypání nového tělesa hráze a zabudování technických opatření (pletivo)v tělese hráze proti opětovnému provrtání norami, Současně bylo vybudováno nové opevnění hráze ze strany Vávrova rybníka a vodního toku kamennou rovnaninou. Majitel a správce rybníka MRS MO Kostelany n M provedl na svoje náklady nový napouštěcí objekt.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Kostelany n M. , obec dtto, okres Uh.Hradiště
ČPH: 4-13-01-0840
Celková délka toku: 14,587 km , LČR spravují celou délkou toku
Upravená délka toku: 0,100 km v ř. km 0,500-0,600
Náklady na provedení: 4 424 301,- Kč
Zdroj financování: Vlastní zdroje LČR, s. p.
Zhotovitel projektu: Regioprojekt Brno
Zhotovitel stavby: Agromeli s.r.o.
Realizace: 2016
Fotografie