ZKT PB Klepáčovského potoka – poldr, úprava koryta, přehrážky

Identifikační údaje:

Místo stavby: k.ú. Sobotín , obec Sobotín, okres Šumperk
ČPH: 4-10-01-073
Celková délka toku: 0,694 km , LČR spravují celou délkou toku
Upravená délka toku: 0,523 km v ř. km 0,000 – 0,523
Náklady na provedení: 4 424 301,- Kč
Zdroj financování: Program PPO
Zhotovitel projektu: Ing. Václav Brtna
Zhotovitel stavby: VDP STAVBY a.s., Velké Losiny
Realizace: 2011/2012

Na vodním toku PB Klepáčovského potoka v obci Sobotín Lesy ČR, s.p. zajistily v roce 2012 v rámci realizace akce ZKT PB Klepáčovského potoka nákladem téměř pěti milionů korun realizaci řady opatření, která vedou ke zkapacitnění koryta vodního toku a zlepšení odtokových poměrů v dané lokalitě. Pro obec Sobotín v Olomouckém kraji to představuje zvýšení protipovodňové ochrany a s tím související ochranu majetku obce a místních občanů. Pozitivní vliv budou mít realizovaná opatření i na zvýšení stability koryta vodního toku a omezení transportu splavenin z povodí včetně jejich usazování v Klepáčovském potoce protékajícího intravilánem obce Sobotín.

Technický popis:

V rámci stavby došlo k úpravě koryta vodního toku. V některých úsecích úprava spočívá ve zpevnění koryta dlažbou z lomového kamene, nebo drátokamennými matracemi, v některých úsecích rovnaninou z lomového kamene. V některých úsecích bylo stabilizováno pouze dno kamennými příčnými prahy. Ve dvou místech byly vybudovány průcezné kamenné přehrážky pro zpomalení odtoku za účelem ochrany níže položených objektů a úprav. Přehrážky také zachycují část splavenin. Ve spodní části, kde vodní tok přechází místní komunikaci, byla část koryta zatrubněna betonovými rourami světlosti DN 1000 mm.

Hlavním opatřením na tomto vodním toku je vybudování retenční nádrže – poldru, kde může dojít k akumulaci cca 6 700 m3 vody. Maximální výška sypané homogenní hráze je 7,30 m, šířka hráze v koruně je 3,00m, délka hráze 85,32 m. Čelní bezpečnostní přeliv šířky 8m je zde řešen drátokamennými koši. Pro převádění běžných průtoků je v hrázi osazeno potrubí DN 400 mm o délce 37,50m. V zátopě byly provedeny terenní úpravy a sedimentační tůň hloubky 0,80 – 1,00 m.