VT Loučka v Nasobůrkách u Litovle – stabilizace koryta

Technické řešení vycházelo z požadavku správce toku provést stabilizaci erozí narušeného koryta VT Loučky v řešeném úseku v ř. km 1,690-2,136, tj. od mostu místní komunikace v Nasobůrkách po most rychlostní silnice R35. V minulosti bylo koryto toku směrově a tvarově upraveno. Trasa toku byla narovnána, koryto zahloubeno a upraveno do lichoběžníkového průtočného profilu.  Těmito změnami tvaru koryta došlo k zvýšení rychlosti proudění vody v  korytě, což způsobilo zvýšení vodní eroze do dna a břehů koryta. Vlivem této nadměrné eroze došlo k zahloubení koryta toku, vznikly zde dnové a břehové nátrže. Projekt řeší zastavení zejména dnové eroze vybudováním příčných stabilizačních pasů z lomového kamene a dále sanaci rozsáhlých břehových nátrží rovnaninou z LK nebo patkou z rovnaniny z LK. 

Technický popis

Po odstranění náletových dřevin z průtočného profilu koryta toku a břehů byla vybudována soustava příčných stabilizačních pasů z LK do dna v počtu 10 ks, na šířku 1,5 m a hloubku uložení kamenů 0,80m. Došlo k navýšení průběhu nivelety dna toku a úpravě podélného sklonu dna koryta toku. Součástí pasů je opevnění dna a břehů koryta před pasem v délce 3,0 m, které jsou založeny 0,5 m do dna. Toto opevnění je provedeno rovnaninou o hmotnosti 120-500 kg. Kamenné pasy byly provedeny z vyrovnaného lomového kamene o hmotnosti 500-1000 kg (0,8×0,75×0,5 m) a břehové nátrže sanovány rovnaninou, jako zdrsněná konstrukce přírodního charakteru z lomového kamene o hmotnosti 120 – 500 kg, s ohumusováním břehů a zatravněním.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Nasobůrky , obec Litovel-Nasobůrky , ORP Litovel
ČPH: 4-10-03-011 a 4-10-03-013
Celková délka toku: 11,9 km , LČR spravují celou délkou toku
Upravená délka toku: 0,446 km v ř. km 1,690-2,136
Náklady na provedení: 968 036,18,- Kč bez DPH
Zdroj financování: Program PPO
Zhotovitel projektu: TERRA – pozemkové úpravy,s.r.o.
Zhotovitel stavby: SPH Stavby s.r.o.
Realizace: 2014/2015
Fotografie