VN Nemilka – Údržbové práce objektů v PHO I.

Na třech pravostranných přitocích vodního toku Nemile poblíž obce Nemile Lesy ČR zajistily v roce 2015 realizaci řady opatření, která vedou k zachycování splavenin z dané lokality.

Technický popis:

V rámci stavby došlo k údržbě stávajících příčných objektů (přehrážek) umístěných na třech pravostranných přítocích Nemilky v km 1,450 1,800 2,080. Došlo k odtěžení uložených sedimentů z retenčních prostor přehrážek, vyřezání vzrostlých náletových dřevin, a opravě jejich tělesa. Jedna z přehrážek byla srubového charakteru a tak došlo ke kompletní obnově celé přehrážky.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Nemile, obec Nemile, okres Šumperk
ČPH: 4-10-02-052
Upravená délka toku: PP Nemilky v km 1,450 1,800 a 2,080
Náklady na provedení: 1 117 279,32,- Kč
Zdroj financování: Vlastní zdroje LČR, s. p.
Zhotovitel projektu: Ing. Václav Brtna
Zhotovitel stavby: Zdeněk Baláš
Realizace: 2015
Fotografie