Teplička v k.ú. Újezd u Uničova – nánosy

Vodní tok Teplička (někdy též Pasecký potok) o délce 25,3 km pramení pod vrcholem Návrší (709 m n.m.) nedaleko obce Jiříkov. Teče jihozápadním směrem přes obce Paseka, Újezd, Strukov a Žerotín, v jehož blízkosti se vlévá jako levostranný přítok do Oskavy. Povodí má protáhlý oválný tvar s celkovou rozlohou 57,94 km2, které je z více než 30% zalesněno a vyznačuje se značnou rozkolísaností průtoků.

Koryto vodního toku Teplička bylo v intravilánu obce Újezd v letech 1973 až 1974 komplexně upraveno a zkapacitněno na Q50-Q100. Proběhla směrová úprava s výstavbou podélného opevnění břehů kamennou dlažbou z lomového kamene. K snížení spádu a stabilizaci dna byly vybudovány dřevěné prahy, kamenné pasy a kamenný stupeň z kamenného zdiva.

Účelem akce bylo posílení protipovodňové ochrany přilehlých nemovitostí a infrastruktury obce díky obnovení projektované průtočné kapacity koryta vodního toku Teplička, ze kterého bylo celkem odstraněno 6647 m3 uložených nánosů.

Identifikační údaje
Místo stavby: Újezd u Uničova, okres Olomouc
Náklady na provedení: 2.441 051,94 Kč
Zdroj financování: Vlastní zdroje LČR, s.p.
Zhotovitel projektu: TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zhotovitel stavby: Milan Brokl, Skuteč
Realizace: 2015/2016
Fotografie