Syrovínka, km 15,730 – 16,400, rekonstrukce

Syrovínka je upravený vodní tok, který protéká intravilánem obce Syrovín. Syrovínka byla ve dvacátých letech minulého století v intravilánu obce upravena. Stavba byla podle místní kroniky dokončena v roce 1922. Koryto bylo upraveno do lichoběžníkového tvaru a ve dně a v patách svahů bylo opevněno dlažbou z lomového kamene na sucho. V roce 2009 byly z průtočného profilu odstraněny náletové keře a nánosy. Vzhledem k rozsahu poškození původního opevnění, se správce toku se rozhodl původní opevnění odstranit a provést celkovou rekonstrukci úpravy v zastavěném území obce.

Technický popis

V rámci stavby byla provedena celková rekonstrukce úpravy v ř.km 15,730 – 16,400. V dolním úseku km 15,730 -16,105 byl obnoven jednoduchý lichoběžníkový profil. Šířka dna je 1,6 – 2,0m, sklon svahů 1:1 – 1,5; minimální hloubka 0,90 m. Svahy byly opevněny dlažbou z lomového kamene tl. 0,25 m na sucho v km 15,730 – 15,810; v km 15,810 – 15,940 na cementovou maltu. Zbývající část svahu byla oseta travní směsí. Dno bylo opevněno také dlažbou stejných parametrů. Pod dlažbou dna i svahů byla zřízena podkladní vrstva ze štěrkopísku tl. 0,10 m.

V km 16,105 – 16,125 byl vytvořen nepravidelný profil. Pravý břeh byl opevněn dlažbou z lom. kamene na cementovou maltu ve sklonu 1:1,25, na levém břehu na výtoku ze zatrubnění byla vybudována opěrná zeď z lom. kamene na cementovou maltu s režnou vazbou v délce 10,0 m. Dno v km 15,730-16,125 bylo upraveno do miskovitého tvaru s prohloubením v ose o 0,10 m oproti patkám.

Úsek km 16,330 – 16,36730 byl do opravy zařazen dodatečně. V této části úpravy byl vytvořen lichoběžníkový profil se sklonem levého břehu 1:1 a pravého břehu 1:1,5. Dno bylo opevněno záhozem z lom. kamene, pod kterým je položena geotextilie. Svahy byly opevněny rovnaninou z lomového kamene na šikmou výšku 1,1 – 1,25 m. Na stabilizaci podélného sklonu dna bylo vybudováno celkem 12 příčných objektů. Z toho je sedm kamenných prahů nebo výztužných pásů a pět dřevěných úrovňových prahů.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Syrovín, obec Syrovín, okres Hodonín
ČPH: 4-13-02-0290
Celková délka toku: 17,495 km , LČR spravují úsek km 14,210 – 17,495
Upravená délka toku: 2,350 km v ř. km 14,210 – 16,560
Náklady na provedení: 2.329 809,- Kč
Zdroj financování: Vlastní zdroje LČR, s. p.
Zhotovitel projektu: Ing. Jaroslav Gric, Brno
Zhotovitel stavby: ROVINA, a.s., Hulín
Realizace: 2013/2014
Fotografie