Stanišová km 0,952-1,057

Stanišová je levostranným přítokem potoka Mikulůvka v km 2,745 v katastru obce Mikulůvka. Od km 0,050 po km 0,550 protéká potok řídkou zástavbou obce – začátek údolí Stanišová se zahradami a zemědělskými pozemky, zbytek trasy po výtok z lesa prochází řídce zastavěným územím. Stanišová není souvisle upravena. Drobné úpravy břehů a nivelety prováděli soukromí vlastníci pobřežních parcel svépomocí. Některé prahy stavěli členové MO ČRS Vsetín. Ve vybraném úseku jsou nádržemi poškozeny břehy a dno.

Technický popis

V rámci stavby došlo ke stabilizaci  podélného a úpravě příčného profilu koryta toku, která spočívala v opevnění svahů koryta rovnaninami z lomového kamene ve třech tvarových typech a příčnými dnovými pasy z kamenné rovnaniny o hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 kg. Při konstrukci pasů byly jednotlivé kameny ve dně uloženy do hloubky min. 0,7 m, délka v ose 1 m, šířka podle dna – cca 1,5 m. Kameny byly uloženy i do boku koryta na kolmou výšku 0,8 m. Celková kubatura pasu ve dně je. 1,05 m3/ks. Sklon v podélném profilu byl přizpůsoben stávajícímu sklonu dna. Dno pod tělesem pasu je sníženo o 0,2 m pod niveletu a v délce 2 m je zpevněno kamenným záhozem 200 – 500 kg, tl. 0,5 m. Vývařiště je ukončeno druhým pasem o průřezu 0,6 x 0,6 m. Kynetou z kamenné rovnaniny byl upraven i pravostranný přítok v km 1.014.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Mikulůvka, obec Mikulůvka, okres Vsetín
ČPH: 4-11-01-078
Celková délka toku: 1,608 km , LČR spravují celou délkou toku
Upravená délka toku: 0,105 km v ř. km 0.952 – 1.057
Náklady na provedení: 781 500,- Kč
Zdroj financování: Vlastní zdroje LČR,s.p.
Zhotovitel projektu: Ing. Pavel Skalický
Zhotovitel stavby: TM Stav spol. s r.o.
Realizace: 2015
Fotografie