Rusava v Dobroticích km 18,300 – 18,500 – úprava koryta

Na vodním toku Rusava v obci Dobrotice Lesy ČR, s.p. zajistily v roce 2014 v rámci realizace akce Rusava v Dobroticích km 18,300 – 18,500 nákladem téměř šest set tisíc korun realizaci řady opatření, která vedou ke zkapacitnění koryta vodního toku a zlepšení odtokových poměrů v dané lokalitě. Pro obec Dobrotice ve Zlínskem kraji to představuje zvýšení protipovodňové ochrany a s tím související ochranu majetku Města Holešov a místních občanů. Pozitivní vliv budou mít realizovaná opatření i na zvýšení stability koryta vodního toku protékajícího intravilánem obce Dobrotice.

Technický popis

V rámci stavby došlo k úpravě koryta vodního toku. Z průtočného profilu byly odstraněny nánosové lavice, které snižovaly kapacitu průtočného profilu. Dále byly doplněny rovnaniny a sanována břehová nátrž na levém břehu v km 18,420 – 18,462. Rovnanina je z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg uložena na zapuštěnou záhozovou patku z kamene o stejné hmotnosti jako rovnanina. Ochranná zídka na levém břehu je zvýšena cca o 0,30 m. Zvýšení je provedeno z betonu prostého C 16/20 (B20). Na koruně a na vzdušné straně zídky je obklad z lomového kamene.

Charakteristika stavby
  • délka opravy:  162 m
  • průtok:  Qn = Q50 = 40,1 m3/s
  • průtočný profil:  jednoduchý lichoběžník
  • sklon svahů:  m = 1 : 1,5
  • spád dna:  I = 0,7 %
  • šířka dna:  b = 6,0 m
  • minimální hloubka:  h = 1,65 m
  • podélné opevnění:  rovnanina z l. k., zához. patka, nadezdění ochranné zídky na LB
  • celkový objem výkopů:  191 m3
  • celkový objem násypů:  191 m3
Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Dobrotice
ČPH: 4-12-02-1260
Celková délka toku: 29,841 km, LČR spravují ř.km 18,153 tj. 11,689 km
Upravená délka toku: 4,190 km – pomístní úpravy v celé spravované délce
Náklady na provedení: 562 621,- Kč bez DPH
Zdroj financování: Vlastní prostředky LČR, s.p.
Zhotovitel projektu: Ing. Jaroslav Gric, Hromádková 22, 636 00 Brno
Zhotovitel stavby: Jiří Vymětalík, Dobrotice 128
Realizace: 2014
Fotografie