Retenční objekt Klášťov, Vysoké Pole

Stavba bude provedena s cílem vzdutí vody, zachycení splavenin nad již upraveným úsekem koryta v obci a jeho ochrana a zlepšení protipovodňové ochrany obce zadržením vody při povodních a transformací povodňové vlny. Současně došlo ke zvýšení biodiverzity zájmového území, posílení zásoby povrchových vod v území a posílení zásoby infiltrovaných podzemních vod v období srážkových deficitů. V období sucha bude sloužit pro zajištění minimálních průtoků v korytě pod objektem.

Stavební objekt leží mimo zastavěnou část obce, cca 600 m od centra obce.

Technický popis

Retenční objekt je zhotoven jako průtočná vodní nádrž, zátopa je projektována o ploše 0,325 ha s maximální hloubkou 2,64 m. V ose nádrže byla zřízena strouha o hloubce 0,5 m. Podélný sklon dna je 1% s napojením na litorální zónu svahem ve sklonu 1:4. Litorální zóna má hloubku 0,5-0,8 m. Na konci zátopy je napojení na stávající koryto ve sklonu 1:5. Příčný sklon dna je 2% a sklon břehů 1:3. Vzhledem k výskytu štěrkových vrstev v podloží a proměnlivému uložení těchto vrstev byl v celé ploše dna zhotoven těsnící koberec z vhodného materiálu z výkopu v tloušťce minimálně 0,6 m, který plynule navazuje na hráz. Pravý břeh v délce 52 m je opevněn rovnaninou z l.k.

Hráz je vybudována jako homogenní sypaná zemní hráz a je provedena z místních materiálů vytěžených ze zátopy nádrže. Celková délka hráze je 78 m.  Sklon líců hráze je 1:3,0 na návodní straně, 1:2,0 na vzdušné straně. Koruna hráze je v celé délce šířky 3,0 m. V koruně hráze je zhotoven bezpečnostní přeliv pro převedení povodňových průtoků, který je po obvodu zpevněn betonovým pásem vyplněným dlažbou z l.k. Na Vzdušné straně bezpečnostního přelivu byl zhotoven balvanitý skluz ve sklonu 1:8 s plynulým navázáním do stávajícího koryta pod objektem. Návodní líc hráze je opevněn pohozem z lomového kamene pásem šířky 5 m, síly 350 mm opřeným o patku z rovnaniny z l.k.

K ovládání hladiny v nádrži a k vypouštění zásobního prostoru nádrže slouží otevřený železobetonový prefabrikovaný požerák. Pomocí dřevěných dluží je hladina zásobního prostoru udržována na požadované hloubce. Požerák je opatřen uzamykatelným ocelovým poklopem, který brání nežádoucí manipulaci s dlužemi. Výpustné potrubí je vyhotoveno z obetonovaného potrubí DN 700, na vyústění do kanálu je opevněno betonovým čelem a vývarem v délce 3 m pro uklidnění výtoku.

  • Celkový objem akumulované vody (tis. m3): 6,45
  • Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru (ha): 0,325
  • Výška hráze (m): 3,74
Identifikační údaje
Místo stavby: k. ú. Vysoké Pole, obec Vysoké Pole, okres Zlín
ČPH: 4-21-08-047
Celková délka toku: 0,694 km, LČR spravují celou délkou toku
Upravená délka toku: 0,100 km v ř. km 0,500 – 0,600
Náklady na provedení: 1 261 627,- vlastní zdroje, 2 927 000,- Kč dotace
Zdroj financování: Program PPO
Zhotovitel projektu: Ing. Petr Marčák, Regioprojekt Brno, s. r. o.
Zhotovitel stavby: Rovina a.s., Hulín
Realizace: 2016
Fotografie