Retenční nádrže Hájenky, technické zhodnocení

Soustava tří retenčních nádrží se nachází jihovýchodně od obce Lipová v průmyslovém areálu. Nádrže slouží jako zdroj požární vody a krajinotvorný prvek. Jedná se o průtočné nádrže.

Před realizací akce byly nádrže v havarijním stavu, byly zanesené splaveninami a neměly funkční výpustné zařízení. Bezpečnostní přelivy nebyly vybudovány a docházelo k nekontrolovatelnému přelévání hráze. Retenční nádrže byly dříve využívány pro zadržení splavenin a zploštění povodňové vlny pro níže položený bývalý průmyslový areál Zbrojovky Slavičín. Také zde byla zásobárna požární vody. Celá stavba se nachází v CHKO Bílé Karpaty.

Technický popis:

V rámci stavby byly rozšířeny a navýšeny stávající zemní hutněné hráze. Na hráze byla použita zemina vytěžená ze zemníků v prostoru staveniště určených dle geologického průzkumu. Míra zhutnění byla kontrolována pomocí zkoušek Proctor Standard. Odtok vody z nádrží je řešen pomocí prefabrikovaných požeráků se železobetonovými křídly. V požerácích jsou osazeny dlužové stěny s česly umístěnými na dně nátoku do požeráků. Požeráky jsou shora uzavřeny ocelovými poklopy s protiskluzovou povrchovou úpravou. Všechny viditelné kovové prvky mají provedenu úpravu povrchu žárovým zinkováním. Na požerácích jsou osazeny vodočetné latě. Přes hráze je voda převáděna pomocí plastového potrubí o průměru 60cm, které je pro zajištění stability a nepropustnosti obetonováno. Výpustní objekty jsou rovněž provedeny ze železobetonu, dno pod výtoky je opevněno rovnaninou 80-200 kg z kamene místní provenience – bělokarpatský pískovec (lom Bzová). Bezpečnostní přepady jsou umístěny nad odtokovým potrubím, jsou provedeny z rovnaniny o hmotnosti 80-200 kg z kamene místní provenience – bělokarpatský pískovec (lom Bzová). Rovnanina je v prostoru koruny hráze prolita cementovou maltou v tloušťce 15 – 20 cm.  Podél nádrží je provedena přístupová komunikace s povrchem ze štěrku frakce 63 – 120 mm, která složí k přístupu na parcely obhospodařované LS Luhačovice. Přes tuto komunikaci je v prostoru konce zátopy spodní nádrže proveden propustek ze železobetonových trubek o průměru 60 cm, potrubí je v celé délce obetonováno. Nátok do propustku i výtok je zabezpečen rovnaninou 80-200 kg z lomového kamene.

parametr nádrž č. 1 (dolní) nádrž č. 2 (střední) nádrž č. 3 (horní) CELKEM
délka hráze v koruně (m) 61,4 35,6 34,2  
šířka hráze v koruně (m) 3,0 3,0 4,0  
max. výška hráze nad upraveným dnem zátopy (m) 2,2 1,5 2,5  
plocha hladiny – provozní (m2) 1350 562 874 2786
objem vody – provozní (m3) 1440 356 860 2656
Identifikační údaje
Místo stavby: k. ú. Lipová u Slavičína, obec dtto, okres Zlín
ČPH: 4-21-08-060
Celková délka toku: 1,513 km, LČR spravují celou délkou toku
Upravená délka toku: 0,160 km v ř. km 0,940 – 1,100
Náklady na provedení: 489 444,- Kč vlastní zdroje, 1.455 000,- Kč dotace
Zdroj financování: § 35 lesního zákona
Zhotovitel projektu: Ing. Petr Spilka, Hydroinvest s. r. o.
Zhotovitel stavby: Stavos Vidče, s. r. o., Zubří
Realizace: 2014/2015
Fotografie