VT Svodnice PŠ 2009 inv.

Identifikační údaje:

Místo stavby: Svodnice v k.ú. Blatnička
Náklady na provedení: 7 868 073,- Kč
Zdroj financování: PŠ 2009
Zhotovitel projektu: Ing. Karel Vaštík, Lideřovská 14, Vnorovy, 696 61
Zhotovitel stavby: CGM Czech, a.s., Táborská 1148, Říčany, 251 01

Vodní tok Svodnice, číslo hydrologického pořadí 4-13-02-013. Povodí má rozlohu 9,77 km2 (profil pod obcí Blatnička). Plocha povodí je tvořena v horní, horské,části lesem nebo je zalučněna, v dolní části jsou pozemky intenzivně zemědělsky využívány. Při intenzivních srážkách docházelo k rozvodnění toku a vzniku škod na upraveném úseku recipientu, hlavně v intravilánu obce Blatnička. Zemědělské využívání rozsáhlých ploch způsobuje intenzivní transport sedimentů a zanášení úseků s malým spádem, při vybřežení pak zůstávají velké nánosy na zaplavených plochách. Koryto toku bylo již v minulosti v celé délce upravené, v km 13,570-15,100 bylo provedeno opevnění z betonové a kamenné dlažby. Úsek toku poškozeného průchodem povodně 07/2009 má délku 2,250 km (od přehrážky nad intravilánem obce až po vodní nádrž pod obcí).

Výše uvedený úsek toku je situován v katastrálním území obce Blatnička. Trasa koryta prochází středem intravilánu obce, zčásti je vedena v extravilánu (v horní části pod přehrážkou a od zastavěné části po vodní nádrž).

Zájmové území zahrnuje koryto toku Svodnice od km 12,850 po km 15,100. Trasa začíná u vodní nádrže, prochází středem obce Blatnička, a končí přehrážkou nad zastavěnou částí obce.

V rámci odstranění povodňových škod byly v ř.km 12,850 – 15,100 odstraněny veškeré zbytky původního opevnění. Směrové i výškové poměry byly zachovány. V úseku č.1 km 12,850-13,571 bylo provedeno pomístné odstranění nánosů a sanace nátrží záhozovým kamenem do 200 kg. V úseku č.2 – v zastavěném území obce – km 13,571 – 15,100 paty svahů a svahy až do výše Q5 opevněny rovnaninou z lom. kamene do 80 kg, opřenou do patky ze záhozu do 200 kg. Původní spádové objekty nahrazeny betonovými objekty s obkladním zdivem. Do meziúseků vloženy úrovňové pásy ze záhozu z lom. kamene a ze dřeva. Provedena rekonstrukce dopadiště pod přehrážkou v km 15,000. Ve dně balvanitý skluz do betonu, tl. 0,7-1,2m. Ve svahu rovnanina do 200 kg prolitá betonem, opřená do betonové patky. Těleso přehrážky přespárováno. Retenční prostor odtěžen.