PPO Romže ve Stražisku

Identifikační údaje:

Místo stavby: Romže v k.ú. Stražisko, okres Prostějov
Náklady na provedení: 2 088 656,- Kč
Zdroj financování: PPO
Zhotovitel projektu: AKTI s.r.o.
Zhotovitel stavby: SPH stavby s.r.o.

Vodní tok Romže, ČHP 4 – 12 – 01 – 032 je levostranným přítokem řeky Moravy, do které se vlévá prostřednictvím říčky Valová. Potok pramení v obci Dzbel. DVT Romže má dělenou správu. Úsek v km 0,000 – 6,037 je ve správě Povodí Moravy, s. p. V úseku od km 6,038 do prameniště je ve správě Lesů ČR, s. p., ST – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Šumperk.

Zájmová lokalita se nachází v obci Stražisko podél řeky Romže. Pravý břeh je v celé délce dotčeného úseku toku tj. v ř.km 19,750 – 20,200 limitován souběhem s železniční tratí pro osobní vlaky mezi Konicemi a Kostelcem na Hané.

Akce je součást protipovodňových opatření na části úseku toku Romže v ř.km 19,839 až 20,200, který při kulminačních průtocích vybřežuje do levého břehu a zatápí zástavby pobřežníků. Současně docházelo ke vzniku nátržových svahů ohrožujících spojovací místní komunikaci taktéž v levém břehu. Vybřežování vod způsobovala dolní část předmětného úseku toku se sníženou kapacitou a silný zápoj různověkého břehového porostu. Pravý břeh je v celé délce v souběhu s železničním náspem tratě. Břehový porost v pravém břehu zasahoval korunami až do trati.

Součástí akce bylo odtěžení břehového porostu z obou břehů a se zkapacitněním koryta pro návrhový průtok Q100. Rozlivová čára při Q100 byla tímto zásahem posunuta mimo zastavěnou oblast Zkapacitnění koryta bylo provedeno rozšířením do levého břehu. Levý břeh pak byl opevněn kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg s proměnnou výškou od 0,5m do 1,2m na záhozovou patku z lomového kamene do 500 kg. Pravý břeh byl dotčen kácením bez odstraňování pařezů, svahováním bermy navýšené nánosy a směrovým vyrovnáním břehové paty pro jednotnou šířku koryta. Stabilitu dna zajišťují dřevěné prahy z modřínové kulatiny v počtu 12-ti kusů. Pro zajištění přístupů k toku byly, vybudovány tři kamenná schodiště. Součástí úpravy byla rekonstrukce vyústního objektu kanalizace a opevnění tohoto objektu dlažbou.