Kněhyně km 0,250-3,900

Identifikační údaje:

Místo stavby: Prostřední Bečva, okres Vsetín
Náklady na provedení: 19 220 528,- Kč
Zdroj financování: PPO – PŠ 2009,2010
Zhotovitel projektu: MARESA s.r.o.
Zhotovitel stavby: Sdružení POHL cz – PROLES

Vodní tok Kněhyně, ČHP 4 – 11 – 01 – 097, je pravostranným přítokem Rožnovské Bečvy v Prostřední Bečvě. Je tvořena dvěma hlavními toky-Kněhyní, která pramení na jižních svazích Tanečnice s nadmořskou výškou 1083 m a Kněhyňkou pramenící pod Martiňákem. Rozvodnice dosahuje největší nadmořské výšky na Čertově mlýně 1205 m. Drobné přítoky vytvářejí pro velké výškové rozdíly hluboké zářezy s pomístným stržovitým charakterem. Je upravena v délce cca 5,0 km.

1. úsek km 0.0-1.7 (zaústění přítoku kněhyňky)

Velikost povodí 18,8 km2, Q max. z projektu z r. 1906 je 75 m3/sec. (dle hydrologických Údajů ČSSR z r. 1970 Q100 ´= 60 m3/sec.). Průtočný profil ve vyústní trati š. ve dně 7,0 m, od km 0.300 je š. ve dně 6,0 m, hl.1,0 m, svahy ve sklonu 1:1,5. První úprava koryta byla provedena v letech 1906-8. Úprava utrpěla prohlubováním koryta v štěrkových nánosech, v r. 1932 navržena a realizována stavba 4 kamenných stupňů H=0.8-1.0 m, spád 2,5% snížen na 1,5 % vložením dřevěných prahů H=0,4 m. V km 0.3 kamenný stupeň-Malinův jez z r. 1925-6 – vodní dílo s odběrem vody pro pilu – dnes zrušeno, funguje jako spádový stupeň.

Oprava úseku km 0.3-1.185 – realizace v letech 1984-86

V trati 0.3-0.650 vloženy betonové pref. Prahy po 30 m H=0.3 m – 7 ks, spád snížen na 1%, v km 0.650 a výše niveleta dna 2%, zajištěno 12 ks prahů z VZJ sloupů – ponořené. Jez v km 0.300 snížen o 0,55 m Břehy opevněny kamenným záhozem, v km 0.486 a 0.862 zřízeny 2 brody ze silničních panelů.

Rekonstrukce úseku km 1.083-1.735

Byla prováděna 03/1996-09/1998. Obnoveny 3 kam stupně 0,7 a 0,8 m vysoké, 2 dřevěné stupně 0,5 m vysoké a balvanitý skluz. Spád vyrovnán na 1%, niveleta zajištěna 8 ks přepadovými a 4 ks ponořenými prahy. Koryto má šířku 6-7 m ve dně, hl. 1,0 m a sklon svahů 1:1,5. Břehy opevněny kamennou rovnaninou – v konkávách oblouků na výšku 1,4 m, v konvexech a přímkách 1,15 m nebo 0,5 m (patka). U stupňů jsou břehy opevněny kamennou dlažbou na MC.

2. úsek km 1.7-3.347 – (přítok od Skalíkovy louky)

Velikost povodí 10,95 km2, Q max. 60 m3/sec., koryto š. ve dně 6,0 m, hl. 1-1,2 m, spád dna v minulosti vyrovnán na 1,25%, po povodni v r. 1960 upraven na 2,2 % . Profil provede Q 50 – 44 m3/sec.

Úsek km 1.800-2.300 upraven v r.1913-14 kamennou dlažbou na MC a na sucho na betonovém základě.

Úsek 2.300-2.980 upraven v r. 1922-25 (stavěl Válek – kolaudace 1927). Postaveno 12 ks stupňů H=1,0 m, niveleta vyrovnána na 1,25%, břehy opevněny jen v konkávních obloucích. U stupňů původně dopadiště z kamenné dlažby suché – vznikly výmoly až 1,5 m hl. – vyplněny kam. záhozem, ten vyrovnán betonovou vrstvou a na ní kam. dlažba na MC. Stupně vývar4,0 m dl., hl. 0,35 m (i 0,60 m). Doplněno stupni v km 2.943 – 1,10 m a km 2.980 – 1,50 m vysokými, úprava plnila svůj účel. Během druhé světové války jen údržba kolem mostů a poškozených stupňů, doplňování dřevěnými prahy. Po válce v letech 1946-7 z akce UNRRA udržovací práce. V červenci 1949 povodeň- poškozeny a likvidovány některé prahy, dlažby, v horní trati poškozeny i stupně. Oprava provedena v letech 1950-52. Do r. 1959 pomístně prováděny opravy-nátrže v březích a oprava prahů-projekt Ing. Smejkal.

Povodeň v r.1960

Zničila zcela úpravu v km 2.3-2.980 (stupně Válkovy), vzniklo nové koryto, obešlo stupně, dno zcela zaštěrkováno, zničen jediný most přes Kněhyni v této trati – pionýrský tábor Vítkovic, přerušena státní silnice v km 3.2-3.3 a kolem km 3.360. Zničená úprava obnovena v letech 1963-65 v úseku km 2.360 (stupeň) – 3.614. Spád vyrovnán na 2,2%, postaveno 10 ks nových kam. stupňů 1,0 m vysokých–dél.vývaru 8,0 m, 1,5 m vys.-vývar 10 m dl., š. ve dně 6,0 m. U stupňů km 3.398, 3.503 a 3.623 š. ve dně 5,0 m. Břehové zpevnění-kolem silnice a stupňů kamenná dlažba na MC, přímých a konvex. obloucích krytiny s plůtky, sruby a kamenná dlažba suchá – navržená stavba 12 ks laťových a trojúhelníkových odháněk a 8 ks dřevěných prahů. Tato trať byla povodní v červenci r. 1997 nejvíc poškozena.

3. úsek km 3.347-5.000

Velikost povodí 7,25 km, Q max. 43 m3/sec. Úprava provedená v km 3.347-3.660 : Koryto š. ve dně 4,0m, hl. profilu 1,2 m, sklon svahů 1:1,5. Koryto provede Q 50=34 m3/sec. Při vyrovnaném spádu 2,2% .

Projekt z r. 1937 řešil úpravu koryta Kněhyně v km 3.630-3.900 kolem právě budované silnice na Pustevny. Navrženo zajištění levého břehu kamennou dlažbou suchou v dl. 150 m (km 3.665-3.815) při spádu dna 3,3% (bez zajištění dna prahy? – skalní výchozy). Dále projekt řešil km 4.105-4.135 : navržena kamenná dlažba + mostní pilíře – v km 4.260-4.310 navržena stavba 50 m dl. opěrné zdi 2,0 m vysoké kolem silnice na Pustevnách.

Koryto toku Kněhyně bylo v řešených úsecích (0,543-0,646; 1,003-1,764; 2,761-2,960; 3,004-3,175; 3,348-3,620) poškozeno povodňovým průtokem v květnu roku 2010. Došlo k destrukci příčných stabilizačních objektů s následným zahloubením koryta a k částečnému poškození či destrukci podélného opevnění.

Účelem stavby bylo zajištění stability řešených částí vodního toku pomocí následujících konstrukcí a opatření:

Příčné objekty:
  • železobetonová stabilizační žebra v počtu 6 ks,
  • spádové objekty-stabilizační balvanité prahy h. v. 0,5 m v počtu 24 ks,
  • spádový objekt h. v. 1,4 m vpočtu 1 ks
  • spádové objekty-stabilizační balvanité prahy h. v. 0,3 m v počtu 4 ks,
  • spádové objekty-stabilizační balvanité pasy v počtu 45 ks.
Podélné objekty:
  • rovnanina z lomového kamene v celkové délce 691 bm,
  • rekonstrukce rovnaniny z lomového kamene v celkové délce 184 bm,
  • rekonstrukce dlažby z lomového kamene v celkové délce 22 bm.

Stávající příčné kamenné objekty a objekty z kulatiny byly odstraněny nebo byl přeliv ubourán na navrženou niveletu.