Hrabovský potok

Hrabovský potok v k.ú. Hrabová u Dubicka

Technické údaje:
Náklady stavební: 12 646 190,- Kč
Zdroj financování: PPO 
Zhotovitel projektu: PROJEKCE s.r.o.
Zhotovitel stavby: Ekostavby Brno

   

Vodní tok Hrabovský potok, ČHP 4 – 10 – 02 – 059 je levostranným přítokem řeky Moravy, do které se vlévá prostřednictvím Lužního potoka. Potok pramení v lesním masivu nad obcí Hrabovou v místě zvaném U Josefa, v nadmořské výšce cca 420 m a teče JZ směrem. Po výstupu z lesa protéká obcí a pod ní se v polní trati vlévá do již zmíněného Lužního potoka. Povodí o rozloze cca 3,5 km2 je protáhlé, svažité, s velkou četností výskytu letních přívalových srážek a velkou rozkolísaností průtoků během roku.

Hrabovský potok má dělenou správu. Úsek v km 0,000 – 0,750 je ve správě ZVHS a je upraven jako meliorační recipient. V úseku od km 0,750 do prameniště je od roku 2004 potok ve správě Lesů ČR, s. p., ST – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Šumperk.

Trať v km 0,750 – 2,190 byla ve dvacátých letech minulého století upravena. Úprava spočívala v novém směrovém řešení trasy potoka, úpravě spádu nivelety dna pomocí kamenných stupňů a prahů a opevnění průtočného profilu kamennými dlažbami a zdmi z lomového kamene na cementovou maltu.

Po poslední velké vodě v roce 1997 byly poškozeny některé příčné objekty, břehová opevnění i původní koryto.

Směrové poměry a spádové poměry vycházely převážně ze stávajícího stavu, jelikož se jedná o hustě zastavěný intravilán obce, kde je v celé délce v souběhu komunikace a potok je často křížen jak silničními mosty, tak mostky vlastníků okolních nemovitostí. Stávající kamenné stupně byly rekonstruovány a niveleta dna byla dále doplněna kamennými prahy .

Průtočný profil byl proveden oboustranně lichoběžníkový popř. jednostranně lichoběžníkový, opevněn dlažbami z lomového kamene a v místech souběhu s komunikací opevněn zdmi z lomového kamene. V místech, kde byl průtočný profil opevněn zdmi je šířka dna 2,2 m, průměrná hloubka 1,0 m a sklon svahů 10:1, kde byl opevněn dlažbou je šířka dna 1,3 m, hloubka 1,2 m a sklon svahů 1:1,5.

Úprava je zakončena původní kamennou přehrážkou v km 2,190, která byla v rámci akce rekonstruována a novou zemní sypanou přehrážkou v km 2,266.