HB Syrovínka – strž

Identifikační údaje:

Místo stavby: Syrovín, okres Hodonín
Náklady na provedení: 3 377 568,- Kč
Zdroj financování: PPO
Zhotovitel projektu: ATELIER Fontes, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno
Zhotovitel stavby: PROLES s.r.o., Vodařská 5, 619 00 Brno

Vodní tok Syrovínka, ČHP 4 – 13 – 02 – 0290 je pravostranným přítokem Moravy, do které se vlévá mezi Bzencem a Strážnicí v ř.km cca 133,9. Syrovínka pramení mezi obcemi Syrovín a Žeravice v nadmořské výšce 300 m. Syrovínka je bystřinným tokem se silnými znaky vymílací činnosti, velkým podélným sklonem dna, dopravou splavenin a rozkolísaností průtoků. Průtoky jsou přímo závislé na mnoţství atmosférických srážek.

Syrovínka má dělenou správu. Úsek od soutoku s Moravou po Ořechovský potok je ve správě Povodí Moravy, dále pak až k prameni ve správě Lesů ČR, s. p., ST – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Luhačovice.

Trať v úseku nad obcí protéká rozsáhlou strží. V tomto úseku byly vybudovány tři přehrážky na úseku 170 m. Přehrážky jsou průcezné, sestavené z drátokamenných prvků. Výška přehrážek je do 4 m nade dnem nového koryta potoka. Průtočná sekce má tvar lichoběžníku, jehož výška je 1,80 m, šířka přelivné hrany 3,0 m, tloušťka 2,0m, sklon boků je 1:1. Průtočná sekce byla dimenzována na Q100=11 m3/s. V patě návodní strany každé přehrážky umístěn drátokamenný koš průřezu 1×1 m a délky 10,6 m pevně spojený s tělesem přehrážky. Na vzdušné straně zdrsněná rovnanina z lomového kamene velikosti 0,5 – 1,0 m ve sklonu 1:10 , 1 m pod úroveň přelivné hrany přehrážky. Pod první (nejníže položenou) přehrážkou umístěn vývar o délce 14,5 m průběžně se zužující z 6,6 m ve dně v místě, kde navazuje na tělese skluzu, na 0,8 m ve dně v místě, kde ústí do nového koryta potoka- pravidelného lichoběžníku, šířka ve dně 0,8 m, výška 0,8 m, sklon břehů 1:2, materiál rovnanina z lomového kamene proštěrkovaná. Délka upraveného je úseku 27,25 m – ř.km 16,4.

Nádržný objem spodní přehrážky činí zhruba 130 m3, prostřední 140 m3 a horní zhruba 150 m3. Celkový nádržný prostor soustavy tedy je 420 m3.