Racková, KM 3,300-4,500, k.ú. Sazovice

Předmětem stavby bylo odtěžení sedimentů z koryta toku, oprava poškozeného podélného a příčného opevnění koryta, jeho zkapacitnění a snížení rizika povodní v obci Sazovice.

Technický popis

Bylo realizováno odstranění sedimentů z koryta toku a jeho vyprofilování do profilu jednoduchého lichoběžníku – šířka ve dně 2,5 m, sklony svahů 1:1,5. Pata svahů byla opevněna kamennou rovnaninou na svislou výšku 1,0 m (výška vodní hladiny při průtoku Q1 = 5,2 m3/s, v konkávách a v souběhu potoka s místní komunikací), nebo kamennou patkou na svislou výšku 0,4 m (v méně namáhaných částech toku). Ve dně byly realizovány dnové stabilizační prahy o šířce 2,0 m, které budou zajišťovat ochranu koryta před hloubkovou dnovou erozí a stabilizaci podélného sklonu a podélného opevnění.

V kilometráži 4,100 – 4,376 je zachováno stávající opevnění (kam. rovnanina a dnové pásy) realizované v roce 2012 a doplněno tak, aby celý úsek byl souvisle opevněn, zároveň je i zachována stávající šířka dna koryta.

Stávající pomístní břehové opevnění v kilometráži 3,720 – 3,880 bylo přeskládáno a doplněno tak, aby byl celý úsek souvisle opevněn. Nezvětralé, zdravé a vhodné kameny odpovídající velikosti, které se nacházejí v řešeném úseku Rackové, byly znovu použity jako kamenivo do dnových stabilizačních prahů ve dně koryta, případně do koryta toku pod lávkami, mosty, pod zaústěním přítoků.

V km 3,300 – 3,504 byla neúnosná zemina mezi patkami rovnanin odtěžena, dno bylo opevněno záhozem z lomového kamene do 200 kg.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Sazovice, obec Sazovice, okres Zlín
ČPH: 4-13-01-050
Celková délka toku: 13,939 km , LČR spravují celou délkou toku
Upravená délka toku: 1,200 km v ř. km 3,300 – 4,500
Náklady na provedení: 4.716 097,- Kč
Zdroj financování: Vlastní zdroje LČR, s.p.
Zhotovitel projektu: Regioprojekt Brno, s.r.o., Ing. Petr Marčák
Zhotovitel stavby: POHL cz a.s.
Realizace: 2015/2016
Fotografie