Stříbrnický potok – revitalizace – km 0,150 – 1,800

Jedná se o realizaci přírodě blízkých stabilizačních úprav koryta v rámci údolní nivy. Stavba je členěna do tří stavebních objektů, kdy v rámci prvního stavebního objektu byla provedena obnova osmi dopadišť stávajících kamenných stupňů. Dno vývaru stupňů bylo zajištěno kamennou rovnaninou kladenou na štět, hmotnost kamene cca 500 kg, spadiště profilováno do tůně hl. 0,5m, závěrný pas konstrukce profilován do oblouku vyklenutého proti proudu o hmotnosti kamene 500-1000 kg. Břehy vývaru byly stabilizovány kamennou rovnaninou hmotnost kamene nad 200 kg.

Druhý stavební objekt řeší stabilizaci nivelety dna pomocí kamenných pasů, bylo provedeno třináct stabilizačních kamenných pasů s opevněním břehů, pas byl profilován do oblouku vyklenutého proti vodě o hmotnosti kamene 500-1000 kg, zbylá konstrukce je z kamene o hmotnosti nad 200 kg.

Poslední stavební objekt řeší vyprofilování tří periodických tůní a dvou odlehčovacích koryt o délce 83 m a 61 m. V prvním odlehčovacím korytě jsou umístěny dvě periodické tůně, třetí periodická tůň je umístěna ve stávajícím korytě. Dále byly vymodelovány tři tůně v toku, dno tůní není opevněno a je ponecháno samovolnému vývoji.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Stříbrnice, okres Šumperk, Olomoucký kraj
ČPH: 4-10-01-013
Zhotovitel projektu: Lesprojekt Krnov, s.r.o., Krnov, Ing. Řehka
Zhotovitel stavby: Elitbau s.r.o., Brno
Náklady na provedení: 3 070 205,80 Kč bez DPH
Zdroj financování: OPŽP, vlastní zdroje LČR s.p.
Realizace: 2017 – 2018
Fotografie