Solanecký potok km 0,000-2,500

Identifikační údaje:

Místo stavby: k. ú. Solanec pod Soláněm, Hutisko-Solanec, okres Vsetín
Náklady na provedení: 8 886 895,- Kč
Zdroj financování: PPO PŠ 2009, 2010
Zhotovitel projektu: MARESA s.r.o.
Zhotovitel stavby: TM Stav, spol. s r. o.

Vodní tok Solanecký, ČHP 4 – 11 – 01 – 099 až 101, je levostranným přítokem Rožnovské Bečvy v km 24,7. Správu předmětné bystřiny včetně přítoků vykonává Správa toků Vsetín, základní prostředek hrazení bystřin v délce 4 665 m je zde evidován z let 1899-1929 a 1939-1940. Koryto Solaneckého potoka bylo v řešených úsecích (km 0,535-1,135 a km 1,326-2,291) poškozeno povodňovým průtokem v květnu roku 2010. Došlo k destrukci příčných stabilizačních objektů s následným zahloubením koryta a k částečnému poškození či destrukci podélného opevnění.

Účelem stavby bylo zajištění stability řešených částí vodního toku pomocí následujících konstrukcí a opatření:

Příčné objekty:
  • železobetonová stabilizační žebra v počtu 5 ks,
  • spádové objekty-stabilizační balvanité prahy h. v. 0,5 m v počtu 28 ks,
  • spádové objekty-stabilizační balvanité pasy v počtu 34 ks.
Podélné objekty:
  • rovnanina z lomového kamene v celkové délce 858 bm.