Smolinka

HB Smolinka km 7,455 – 7,523 Rekonstrukce OZ

Technické údaje:
Náklady stavební: 3 186 426,- Kč
Zdroj financování: PRV
Zhotovitel projektu: Ing. Jaroslav Gric
Zhotovitel stavby: Ekostavby Brno
Realizace: 2008

 

Stavba se nachází v intravilánu obce Smolina u Val. Klobouk v km 7,455 – 7,523, kde se rekonstruovalo podélné opevnění oboustranné opěrné zdi.

Technický popis: 
Podélná úprava

V km 7,455 – 7,523 byla oboustranná původní zeď z lom. kamene rozebrána a nahrazena novou zdí z kamenobloků. Parametry nového koryta: výška 2,1 m, šířka dna 4,0 m, sklon líce OZ 5:1, rubová strana je svislá. V koruně zdi bylo osazeno do vynechaných otvorů dvoumadlové ocelové zábradlí. Na odvedení srážkové vody z místní komunikace na levém břehu a z pozemku na pravém břehu jsou v koruně OZ vytvořeny žlaby (v osové vzdálenosti 10,0 m), které převedou dešťovou vodu do potoka. Na rubu OZ byl proveden protimrazový klín z kameniva drceného. Ve výšce 0,20 m nad niveletou dna jsou provedeny odvodňovací otvory v osové vzdálenosti 3,0 m.

Příčné objekty

V km 7,470 a 7,508 jsou ve dně zřízeny výztužné pásy z lomového kamene na cementovou maltu.