Seninka

Technické údaje:
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-057
KÚ: Seninka
Celková délka toku: 4,30 km, vodní tok je upravený v úseku ř.km 1,400-3,300
Zhotovitel stavby: COMMODUM spol. s r.o., Valašská Bystřice
Zhotovitel projektu: Ing. Jaroslav Valoušek
Zdroj financování: z vlastních zdrojů LČR
Stavební náklady: 2 933 382,- Kč
Realizace: 2010

V km 2,440 – 2,640 byla provedena oprava pravobřežní opěrné zdi vysoké 1,5 až 2m. Největší poškození zdi bylo u dna toku. Celá zeď včetně zbytků zdiva kamenného stupně byla očištěna tlakovou vodou, poškozené lícové zdivo bylo vybouráno na hloubku kamenů a znovu provedeno z nových kamenů zděním na cementovou maltu. Po dostatečném vyzrání spárování nového i původního zdiva byla provedena injektáž a kotvení lícového zdiva do rubového zdiva. Délka opravovaného zdiva mimo mosty je 131,9m, délka navazujících dlažeb je 18 m.

V km 2,514 byl opraven stupeň h=1,5m, uvolněné zdivo bylo rozebráno, byly doplněny nové kameny a provedeno přespárování tělesa stupně, které bylo taktéž injektováno.  Vývar stupně byl kompletně obnoven s parametry přizpůsobenými migraci místních druhů ryb. Dno vývaru je zpevněno hrubou dlažbou z lomových kamenů tl.350mm ukládáno do betonu tl. 200 mm s vyspárováním. Nad dlažbou je provedeno dřevěné spadiště z výřezů. Pod předprahem je osazen polštář ze záhozu. Levý bok vývaru tvoří dlažba, pravou stranu tvoří průběžná opěrná zeď, do které je stupeň zavázán.

Obnoveny vyzděním z lomového kamene byly i původní schody na dvou místech. Niveletu dna zajišťuje 6 ks  výztužných  dřevěných pásů  – prahy bez rozdílu výšek prahu a předprahu. Dno toku mezi prahem a předprahem  a levý břeh  v prostoru pásu zpevňuje zához.

V rámci stavby byla provedena výsadba řízků vrb na levém břehu, který je opevněn jen v místech příčných objektů, jinak je bez břehového zpevnění.

Vodní tok Seninka byl upraven hrazením v letech 1931 až 1936, v minulých letech probíhala průběžně údržba toho majetku, aby byla zajištěna stabilita odtokových poměrů. V roce 2009 byl zrekonstruován úsek km 2,110 – 2,370, v letošním roce byla provedena výše popsaná  oprava  úseku  km 2,440 -2,640 a na rok 2011 je připravena  rekonstrukce úseku km 2,660-2,980, která bude jako dotační akce z části hrazená Ministerstvem zemědělství.