Rokytenka km 9,960 – 10,400, Liptál

Jedná se o úpravu stávajícího koryta toku v intravilánu obce Liptál. V rámci stavby byly provedeny opravy stávajících zachovalých příčných objektů a byly vybudovány nové konstrukce příčného a podélného opevnění v místech, kde bylo původní opevnění neopravitelné.

Nově bylo vybudováno 11 ks příčných objektů formou stabilizačních prahů a pasů z lomového kamene prolitých betonem, které byly kladeny do oblouku. Konstrukce těchto objektů byla vytvořena tak, aby v každém objektu vznikla tůň s úkryty pro ryby a drobné živočichy.

Dále bylo provedeno opevnění břehů rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg, celková délka opevnění je 630 m.

V místě navázání koryta toku na stávající most bylo opevnění pravého břehu v délce    15 m provedeno formou tzv. Alpské zdi. Tato zeď je provedena z upravených kamenů o hmotnosti 500 – 1000 kg, tyto kameny jsou jednotlivě kotveny do betonového jádra pomocí ocelových trnů uchycených chemickou kotvou.

Účelem stavby je stabilizace koryta toku a odvedení zvýšených průtoků intravilánem obce a rovněž tak zajištění alespoň minimálního množství vody v toku v období sucha pro přežití vodních živočichů a ryb v tůních příčných objektů.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.u. Liptál, okres Vsetín, Zlínský kraj
ČPH: 4-11-01-066
Zhotovitel projektu: VALES Valašské Meziříčí , ing. Jaroslav Valoušek
Zhotovitel stavby: TM Stav s.r.o. Vsetín
Náklady na provedení: 3 011 718,- Kč
Zdroj financování: DVT – dotační program MZE , vlastní zdroje LČR s.p.
Realizace: 2017 – 2018
Fotografie