Retenční objekt Pod Komoncem v km 4,035

 

Identifikační údaje:
Místo stavby: k.ú. Podhradí, okres Zlín
ČPH: 4-13-01-104
Celková délka toku: 9,45 km s přítoky, LČR spravují celou délkou toku
Velikost povodí: 1,50 km2
Upravená délka toku: 185 m
Náklady na provedení: 2 300 000,- Kč
Zdroj financování: PPO
Zhotovitel projektu: Ing. Jaroslav Gric
Zhotovitel stavby: IDVS a.s.Valašské Meziříčí
Realizace: 2011/2012

Pozlovický potok pramení pod horou Komonec (672 m.n. m.). Tento drobný vodní tok nad obcí Podhradí je neupravený, s meandry a břehovými porosty. V místech s menším spádem docházelo ke snížení unášecí síly a docházelo k usazování splavenin. Při větším průtoku docházelo k narušení půdního krytu podél toku a k vyplavování splavenin do níže položených oblastí. Pro ochranu níže položených oblastí a nemovitostí v obci Podhradí a Pozlovice, bylo navrženo zřízení záchytné retenční nádrže, s retenčním prostorem o objemu 7 580 m3.

Technický popis:
Zemní hráz

V km 4,035 je navržena na základě geologického průzkumu. Vlastní těleso homogenní hráze bylo vybudováno z místních materiálů získaných při navrženém odtěžování svahů pro zvětšení retenčního prostoru nad hrází. Hráz má výšku 4,7 m, šířka koruny je 3,60 m, sklony svahů 1:2 návodní líc, 1:2 vzdušný líc. Těleso hráze je provedeno z místních svahových sedimentů –zeminy CL-CI, v údolní nivě která je hráz založena v základové spáře v ose hráze zapuštěným zářezem zhutněné zeminy o hl.1,5 m a š.1,6 m,který plynule navazuje na homogenní hráz.

V tělese hráze byl vybudován miskovitý bezpečnostní přeliv lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně 11,1 m pro převedení Q100 = 10,5 m3/s. Přeliv pokračuje balvanitým skluzem, ze záhozu z lomového kamene hmotnosti 500 kg prolitým cementovou maltou. Svahy lichoběžníkového přepadu jsou odlážděny, Pod skluzovou plochou je proveden vývar o délce 8,7,m který je ukončen stabilizačním prahem ze zdiva z lomového kamene na cementovou maltu.

Návodní svah vlastní hráze byl opevněn pohozem z lomového kamene o tloušťce 30 cm, který byl opřen do patky z lomového kamene, vzdušný svah byl ohumusován a oset trávou. V patě byl zřízen patní drén z kamenné rovnaniny do výšky 1,10 m nad terén.

Prostor nad hrází je upraven do navrženého tvaru, trvalé svahy jsou provedeny do sklonu okolního terénu . Vytěžená zemina z akumulačního prostoru nádrže byla požita ke stavbě hráze.

Odběrný objekt

Odběrný objekt – požerák je umístěn v patě návodního svahu. Je vybudován jako otevřeny prefabrikovaný železobetonový s dvojitou dlužovou stěnou. Přístup k požeráku je možný z koruny hráze po dřevěné lávce o š.1,0 m. Výška hladiny se bude ovládat již zmíněnou dvojitou dlužovou dřevěnou stěnou. Dluže jsou v běžném provozu nastaveny tak, aby skluzem protékala voda nutná pro migrující živočichy.

Potrubí, které odvádí vodu z požeráku, prochází přepážkou a ústí do vývaru, je vyhotoveno ze železobetonových hrdlových trub DN 500, uložené do betonového lože, vyústění je provedeno do betonového bloku,se zaustěním do vývaru bezpečnostního přelivu