Retenční objekt Kameňák

HB Retenční objekt Kameňák v km 5,4

Stavba se nachází: k.ú. Vlčková
ČHP: 4-13-01-006
Celková délka toku: 16,4 km s přítoky, LČR spravují celou délkou toku
Velikost povodí: 9,049 km2
Upravená délka toku: 185 m

 

Potok Kameňák pramení pod kótou Kuželek (638m.n. m.). Tento drobný vodní tok za obcí Vlčková je neupravený, s meandry a břehovými porosty. V místech s menším spádem docházelo ke snížení unášecí síly a docházelo k usazování splavenin. Při větším průtoku docházelo k narušení půdního krytu podél toku a k vyplavování splavenin do níže položených oblastí. Pro ochranu níže položených oblastí a nemovitostí v obci Vlčková, bylo navrženo zřízení záchytné nádrže, jejíž objem retenčního prostoru je 6840m3.

Technický popis:
Zemní hráz 

V km 5,4 je navržena na základě geologického průzkumu. Vlastní těleso homogenní hráze bylo vybudováno z místních materiálů získaných při navrženém odtěžování svahů pro zvětšení retenčního prostoru za hrází. Hráz má výšku 5,00m, šířka koruny je 4,00m, sklony svahů 1:2,5 návodní líc, 1:2 vzdušný líc. Těleso hráze je provedeno z místních svahových sedimentů, zemina typu MG, třída F1 se střední ostruhou, v údolní nivě založenou na skalní podloží.

V tělese hráze byl vybudován bezpečnostní přeliv lichoběžníkového tvaru o délce 8,00m, výšce 1,20m a se sklonem svahů 1:2. Přeliv pokračuje balvanitým skluzem, dno miskovitého tvaru je zpevněné záhozem z lomového kamene hmotnosti 200kg/ks. Svahy lichoběžníkového přepadu jsou odlážděny, celková délka je 25m ukončení skluzu je provedeno zvýšeným stabilizačním prahem ze zdiva z lomového kamene na cementovou maltu.

Návodní svah vlastní hráze byl opevněn pohozem z lomového kamene o tloušťce 30cm, který byl opřen do patky z lomového kamene, vzdušný svah byl ohumusován a oset trávou. V patě byl zřízen patní drén z kamenné rovnaniny do výšky 1,50m nad terén. Koruna hráze je zpevněna 30cm štěrkovou vrstvou se zakalením.

Prostor za hrází je upraven do navrženého tvaru, trvalé svahy jsou provedeny ve sklonu 1:1,75. Levý břeh nádrže byl upraven dle požadavků orgánů ochrany přírody. Na kotě 470,30 tj. 50cm pod hladinou byla vybudovaná nakloněná berma do nádrže o š = 1,00m, z lomového kamene, zrna do 30cm, hmotnost do 50kg/ks, která navazuje na přítok do nádrže. Navedené proudu na bermu obstarává pohoz několika kamenů na přítoku.

Vytěžená zemina z akumulačního prostoru nádrže byla požita ke stavbě hráze (cca 2600m3), zbývající zemina byla odvezena na výstavbu lesních cest do vzdálenosti 5,00km.

Odběrový objekt

Odběrový objekt – požerák je umístěn v patě návodního svahu. Je proveden z vodostavebního betonu V4 T50 B20 s dvojitou dlužovou stěnou. Přístup k požeráku je možný z koruny hráze po ocelové lávce o délce 8,00m. Výška hladiny se bude ovládat již zmíněnou dvojitou dlužovou dřevěnou stěnou. Dluže jsou v běžném provozu nastaveny tak, aby skluzem protékala voda nutná pro migrující živočichy.

Potrubí, které odvádí vodu z požeráku, prochází přepážkou a ústí do koryta skluzu těsně před stabilizačním prahem, je vyhotoveno ze železobetonové DN 600, uložené do betonového lože, vyústění je provedeno do betonového bloku, do svahu skluzu.

Technické údaje:
Náklady stavební: 2 855 195,- Kč
Zdroj financování: §35
Zhotovitel projektu: Ing. František Bílý 
Zhotovitel stavby: Ekostavby Brno
Realizace: 2006/2007