Retenční objekt Kameňák II

HB Retenční objekt Kameňák v km 5,0

Stavba se nachází: k.ú. Vlčková
ČHP: 4-13-01-006
Celková délka toku: 16,4 km s přítoky, LČR spravují celou délkou toku
Velikost povodí: 9,049 km 2
Upravená délka toku: 80 m

Potok Kameňák pramení pod kótou Kuželek (638m.n. m.). Tento drobný vodní tok má za obcí Vlčková je neupravený, s meandry a břehovými porosty. V místech s menším spádem docházelo ke snížení unášecí síly a docházelo k usazování splavenin. Při větším průtoku docházelo k narušení půdního krytu podél toku a k vyplavování splavenin do níže položených oblastí. Pro ochranu níže položených oblastí a nemovitostí v obci Vlčková, bylo navrženo zřízení záchytné nádrže, jejíž objem retenčního prostoru je 775m3. Retenční objekt byl vybudován na místě bývalé nádrže, ze které zůstalo v terénu pouze torzo dřevěného odběrného objektu.

Technický popis:

Retenční přehrážka byla navržena z režného kamenného zdiva na cementovou maltu, s přepadem naddimenzovaným na průtok stoleté vody – 12,0 m3.s-1. Těleso přehrážky má celkovou délku včetně zavázání do terénu 20,5m. Hloubka přehrážky v koruně je 1,8m, v základové spáře 2,25m, výška přehrážky nade dnem je 3,0m. Přepadové těleso má lichoběžníkový tvar o délce přepadové hrany 8,0m. Na přepad navazuje balvanitý skluz ukončený stabilizačním prahem, který navazuje na stávající koryto potoka. Skluzová plocha byla zpevněna záhozem z lomového kamene o hmotnosti do 200kg. Na návodní straně přehrážky byly odtěženy sedimenty z údolní nivy a částečně odtěženy svahy.

Byl vytvořen retenční prostor pro zachycení sedimentů o celkové kubatuře 775m3. Svahy nádrže jsou zrealizovány ve sklonu 1:2. Ke konstrukci přehrážky byl vybetonován odběrný objekt s hrazením dřevěnými dlužovými stěnami pro možnost regulace hladiny. Při běžném provozu je požerák zahrazen tak, aby přepadem a dále pak skluzem byly odváděny minimální průtoky.

Technické údaje:
Náklady stavební: 1 797 919,- Kč
Zdroj financování: §35
Zhotovitel projektu: Ing. František Bílý 
Zhotovitel stavby: Valašské lesotechnické meliorace
Realizace: 2004/2006