Pravostranný přítok Bystřice

PŠ HB Pravostranný přítok Bystřice v km 12,9
(Humenec) km 0,227 – 1,271

Protéká: v k.ú. Chvalčov
ČHP: 4-12-02-085
Celková délka toku: 9,7km s přítoky, LČR spravují celou délku toku
Upravená délka koryta vodního toku: 1044m

Pravostranný přítok Bystřice  Pravostranný přítok Bystřice

Bezejmenný pravostranný přítok Bystřice v km 12,9 v lokalitě Na Bystřičkách, užívaný název toku Humenec pramení jižně od kóty Kelčského Javorníku. Od pramene až do svého zaústění do Bystřice tento drobný vodní tok jihozápadním směrem lesnatým územím Hostýnských vrchů. Drobný vodní tok má v celé své délce přírodní charakter, v horních úsecích s větším podélným sklonem tvoří stržovité úseky. Po povodních v roce 2002 došlo k poškození původní úpravy toku v úseku km 0,227 – 0,928. Stáří původní úpravy lze odhadnout, stupně mohly být postaveny v období před rokem 1930, tvar těles stupňů a provedení vývarů tomu napovídal.

Technický popis:

Při celkové opravě nebyly změněny směrové poměry toku, sklon dna byl obnoven podle údajů původní projektové dokumentace, určen je úrovní předprahů a stupňů. Minimální profil toku je určen původní úpravou, jednoduchý lichoběžník s šířkou dna 2,0m, sklonem obou břehů 1:1,5 a výškou profilu 1,2m, to odpovídá kapacitě profilu Q20 =10,0m3/s.

Břehové zpevnění

Břeh mezi cestou a vodním tokem  byl zpevněn záhozem ve sklonu líce 1:1,5. Zához byl založen do dna toku a vytažen na břehu po úroveň po úroveň hladiny v toku při průtoku povodně s pravděpodobností opakování jednou za dvacet let, to je po úroveň 1,20m nad niveletou toku. Do dna byl zához založen kameny velikosti 1000 až 1500kg/ks do hloubky pod niveletu toku. Do břehu byl položen zához z kamenů velikosti do 500kg/ks s urovnáním povrchu a přesypáním velkých kamenů štěrkem z výkopů, na horní okraj záhozů byly vysazeny řízky vrb v množství 2ks na jeden metr délky toku. Do dna toku před patu břehu budou volně vloženy jednotlivé kameny velikosti do 500kg/ks po 5m délky toku. Celková délka břehového zpevnění je 204,0m.

Prahy dřevěné h = 0,30m

Dřevěné konstrukce prahů vychází z osvědčeného typu používaného již v době před více jak 100 lety. Základní konstrukce je z dvojitého dřevěného prahu, spadiště pod prahem z tyčoviny a předprahu z jednoduchého prahu. Boky spadiště pod dvojitým prahem jsou ze dvou latí plůtku s mezerou nad spadištěm. Břeh za plůtkem je zajištěn záhozem. Profil toku pod prahem je zpevněn záhozem na délku 2,0m. Nad prahem bude profil toku zajištěn rovnaninou z lomových kamenů do 80kg/ks položenou do betonu s výplní spár cementovou maltou. Proti podtékání bude práh utěsněn geotextilií, polypropylenová střiž minimálně 400g/m2. Celkem byly navrženy 2ks prahů.

Stupně h = 1,20m

Po vyhodnocení staveb provedených od roku 1997 a na základě zkušenosti z jiných lokalit jsou nové stupně navrhovány z železobetonové konstrukce s obkladem na pohledových plochách kamenným zdivem. Základy stupňů jsou betonové, nad základové zdivo taktéž betonové, betonované do bednění s konstrukční výztuží ze svařovaných sítí. Kamenný obklad byl proveden na betonovou konstrukci. V tělese stupně jsou dva otvory, které umožní odvodnění úseku toku nad stupněm při opravách. Otvory budou z návodní strany stupně utěsněny geotextilií, polyuretanovou pěnou a dlaždicemi betonu. Dno vývaru je zajištěno hrubou dlažbou pokládanou do betonu a s výplní spár cementovou maltou. Proti obrusu štěrkem a vibracím dopadajícího proudu vody bude dlažba chráněna kuláčovým dopadištěm. Boky vývaru jsou zajištěny dlažbou z lomového kamene do betonu s vyspárováním. Patky dlažby jsou z betonu a prefabrikátů IZT 18/10. Vývar stupně ukončen předprahem z betonu, povrch je opevněn kamenných zdivem, pod ním je dno toku zpevněno v délce 2,0m proti možnému prohloubení dna. Stupně jsou rekonstruovány v km 0,227; 0,366; 0,769 a 0,869. Rekonstruovaný stupeň v km 0,920 má výšku 0,80m, tak jak měl stupeň původní. Proběhla rekonstrukce 5ks stupňů.

Technické údaje:
Náklady stavební: 3 558 553,- Kč
Zdroj financování: Dotační OPŠ
Zhotovitel projektu: Ing. Jaroslav Valoušek 
Zhotovitel stavby: Valašské dopravní stavby
Realizace: 2007/2008