Oprava HB Radkovský

Oprava HB Radkovský km 0,000 – 1,300

Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-016
Plocha povodí: 5,360 km2
Délka opravovaného úseku toku: 1 380 m
Místo stavby: Karolinka,okres Vsetín; KÚ Karolinka
Zpracovatel projektu:  Ing.Jaroslav Valoušek
Datum zahájení prací: 6.11.2006
Datum dokončení stavebních prací: 6.9.2007
Stavební náklad: 9.497,961 Kč

 

Stavba měla charakter opravy a byla realizována firmou Valašské lesotechnické meliorace,a.s. Krhová 441, Valašské Meziříčí z vlastních zdrojů Lesů České republiky,s. p.Hradec Králové.

Radovský potok je pravostranným přítokem Vsetínské Bečvy obci Karolínka. Pramení pod hřebenem Vsetínských vrchů mezi Solání a Tanečnicí.Nadmořské výšky vrcholů na rozozvodnici se pohybují mezi 611 až 857 m. Směr toku je jižní. Větší část povodí je zalesněna, jen ve spodní části slouží malá část pozemků zemědělské výrobě, většinou se jedná o trvalé travní porosty.

Odtokové poměry na toku jsou nepříznivé, povodně vznikají po přívalových deštích. Škody způsobuje Radovský při povodních hlavně transportem splavenin a s tím souvisejícími jevy v korytě toku, ukládáním splavenin, zmenšením kapacity toku, výmoly ve dně toku, vznikem nátrží do břehů, vybřežením a zaplavením okolních pozemků. Eroze dna i břehů toku v upravovaném úseku je významná a souvisí s poměrně velkým podélným spádem toku a transportem splavenin z vyšších partií a přítoků.

V rámci stavby bylo opraveno původní zajištění břehů a namáhané úseky byly nově zpevněny kamennými záhozy. Stávající opěrné zdi byly očištěny, přespárovány a k patkám byly přiloženy záhozové klíny. Na několika místech zdevastovaných kamenných opěrných zdí byly provedeny nové z drátokamenných košů.

Vzhledem k tomu,že tok se nachází v CHKO Beskydy,byly stavební zásahy konzultovány s pracovníky CHKO a na základě jejich odborného stanoviska nebylo možno provést opravu kamenných stupňů zcela do původního stavu. U méně poškozených stupňů byla opraveny tělesa a do vývarů byly uloženy polštáře s těžkého záhozu tak,aby byl vytvořen vodní polštář cca 30 cm . Více poškozené stupně byly opraveny do podoby balvanitých skluzů. Pro další zajištění podélného sklonu byly po konzultaci s CHKOB navrženy skluzové prahy, které jsou jakýmsi kompromisem mezi požadavky ochrany přírody a nutností zajistit dno. Jejich konstrukce spočívá v provedení dvou dvojitých dřevěných prahů z výškovým rozdílem korun 0,3m a výplní z těžkého záhozu uloženého do betonu.

Kolaudace díla proběhla 23.10.2007.