Novoveský potok

Identifikační údaje

Místo stavby:

     k.ú. Žárová, Olomoucký kraj

ČHP:

     4-10-01-0791

Zhotovitel projektu:

     TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Zhotovitel stavby:

     ORIŇÁK steel s.r.o.

Náklady na provedení:

     988 120,- Kč

Zdroj financování:

     DVT II, vlastní zdroje

Realizace

     05/2022 – 10/2022

Popis stavby

Účelem stavby byla oprava a rekonstrukce stávajícího opevnění vodního toku v říčních kilometrech 0,659-0,732, které již nebylo stabilní. Koryto a dno vodního toku bylo v předmětném úseku opevněno rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg, dále byly vybudovány stabilizačními pasy z lomového kamene o hmotnosti 500 kg a více, jejichž konstrukce je souběžně se dnem VT tak, aby nebránily živočichům v migraci a přesunu. Nové opevnění bylo na opevnění stávající napojeno kamennou rovnaninou uloženou do betonu. V rámci akce byla zvětšena i kapacita koryta vodního toku, díky čemuž je voda bezpečně převedena při běžných i mimořádných vodních stavech. Na závěr akce byla uskutečněna výsadba dřevin, jako kompenzace za pokácené dřeviny před stavbou.