Mihule ukrajinská, akutní zásahy v toku Račince

V listopadu 2018 dokončily Lesy ČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Moravy, stavební akci za účelem zlepšení podmínek pro existenci larev mihule (minoh) a samotné mihule ukrajinské (Eudontomyzon mariae) v ř. km 0,820-1,550 vodního toku Račinka. Vodní tok Račinka (někdy též Račí potok) se nachází v okrese Šumperk u Velkých Losin. Zásahy v korytě vodního toku byly navrženy Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) a za účasti jejich odborníků byly i realizovány.

Velmi izolovaná populace v Račince je snadno zranitelná jakýmkoliv negativním zásahem. Každé narušení této nestabilní populace může vést k vymizení mihule ukrajinské z našich vod. Nevhodné úpravy koryta, nedostatek vhodných náplavů pro život larev a nevhodná rybí obsádka mohou pro tento druh znamenat velké ohrožení.

Provedená opatření navazují na opatření provedená v letech 2003 – 2006, která se ukázala být nedostatečná.

Pro zlepšení hydromorfologických charakteristik toku došlo ke zřízení nových kamenných výhonů, kamenných prahů ve dně, obnovení a zřízení nových laťových plůtků a osazení solitérních kamenů. Tyto prvky slouží k usměrnění proudnice vody při běžných průtocích a sníží spád v daném úseku. Hmotnost použitého kamene je v rozmezí 50–100 kg. V některých úsecích bylo z důvodu ochrany stávající populace mihulí možno provádět práce pouze ručně bez použití strojní techniky. U dvou kamenných stupňů byly z důvodu migračního zprůchodnění daného území prodlouženy a navýšeny již dříve vybudované kamenné skluzy. Hmotnost jednotlivých kamenů k úpravě skluzů byla cca 500 kg. V horním úseku stavby bylo do toku umístěno několik pařezů a kmenů, tzv. mrtvé dřevo, které zvýší členitost koryta. Pařezy a kmeny jsou ukotveny pomocí dřevěných kůlů a konopných lan.

Vodní tok Račinka je jedinou známou lokalitou výskytu mihule ukrajinské na území České republiky. Vzhledem k této skutečnosti je plánováno provádět podpůrná opatření i do budoucna.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Velké Losiny, okres Šumperk, Olomoucký kraj
ČPH: 4-10-01-079/1
Zhotovitel projektu: ENVICONS s.r.o., Pardubice, Ing. Plodek
Zhotovitel stavby: KVARCIT STAV s.r.o., Zborovice
Náklady na provedení: 285 442,05 Kč bez DPH
Zdroj financování: vlastní zdroje LČR s.p.
Realizace: 2018
Fotografie