Jamný potok

Technické údaje:
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-035 
KÚ: Strání
Celková délka toku: 3,479 km
Celková velikost povodí: 27,35 km2
Maximální odtok z povodí: Q100 = 37 m3/s
355–denní průtok: Qm = 0,006 m3/s
Zhotovitel stavby: Ekostavby Brno, a.s.
Zhotovitel projektu: A.KTI, s.r.o. Brno
Zdroj financování: § 35 zákona o lesích
Náklady rozpočtové 1. etapy: 4 739 723,-Kč
Náklady realizační 1. etapy: 4 289 384,-Kč
Realizace: 2008/2009

Jamný potok je v předmětném úseku bystřinným tokem, který se vyznačuje svými typickými vlastnostmi jako jsou velký podélný sklon dna, pohyb splavenin, vymílací činnost, rozkolísanost průtoků. Vodnatost toku je v extrémních letních až podzimních měsících pod hranicí záchovného průtoku Q355. V průběhu geodetického zaměřování toku v měsíci září 2008 bylo možné celý úsek toku mimo zahloubená dopadiště objektů a vymleté tůně projít suchou nohou. Tato skutečnost má za následek urychlení rozpadu dřevěných spádových objektů z předválečných úprav a nemožnost použití dřeva ke stavbě současné.

V 70. letech minulého století bylo stržovité koryto kolem lesní cesty ke Kamenné bůdě zahrazeno soustavou drátokamenných přehrážek. Funkci, pro kterou byly postaveny již splnily. Retenční prostory všech přehrážek jsou již kompletně zaneseny. Současným problémem je havarijní stav některých objektů způsobený několika činiteli, zejména složitými základovými poměry flyšového pásma, nekvalitním založením objektů a nedostatečným zavázání křídel do bočních svahů. V konečné řadě pak bortící se zrezlé ocelové konstrukce drátokošů ve zvodnělé základové spáře, které mají překročenou životnost.

V roce 2008 bylo v předmětném úseku takto poškozeno nebo narušeno již 15 objektů přehrážek, které byly v různém stupni poškození až rozpadu. Je nutné si uvědomit, že stávající retenční prostory přehrážek zadržují odhadem 10 tis. m3 sedimentů, které se mohou dát v případě úplného sesutí jediné přehrážky do pohybu a za velkých průtoků (jarní tání, letní průtrže) lze účinnou tlakovou sílu a objem pohybující se suspenze bahna a vody jen s obtížemi retardovat, zvláště pak, jestliže jsou již všechny retenční prostory stávajících přehrážek zaneseny. Správce toku zahájil proto neprodleně kromě rekonstrukce současných objektů návrh dobudování nových retenčních přehrážek, a to nejenom s ohledem na současnou naléhavou situaci, ale také proto, že množství splavenin přinášených tokem je a bude zejména vlivem geologického podloží flyšového pásma stále vysoké.

První etapa rekonstrukce stávajících přehrážek je v současné době stavebně dokončena. Byly dobudovány i dvě zcela nové přehrážky ze zdiva z lomového kamene na cementovou maltu. Současně probíhá projekční zpracování dalšího úseku přehrážek, včetně opravy a stabilizace opěrné zdi podél lesní komunikace. Komplikaci působí přítomnost vranky obecné a pruhoploutvé, kvůli nimž musel být Správou Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty vydáno Rozhodnutí o výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Závažnou komplikací pak je i zákaz jakékoliv stavební činnosti v období aktivní reprodukce obojživelníků.