Hodorfský potok

Technické údaje:
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-113
KÚ: Zubří
Zhotovitel stavby: INGPRO IWB, s.r.o.
Zhotovitel projektu: Ing.Pavel Skalický
Zdroj financování: z vlastních zdrojů LČR
Stavební náklady: 611 329,- Kč
Realizace: 2010

Hodorfský potok pramení pod hřebenem Moravskoslezských Beskyd, v sedle pod Krátkou v nadmořské výšce cca 680 m n.m. Směr toku je jižní. Horní, větší část povodí je zalesněna, střední a dolní část jsou zemědělsky využívány, je zde těsný souběh se silniční komunikací a zástavba rodinnými domy a před zaústěním do Bečvy křížení s náhonem, železnicí a silnicí I. třídy. Plocha povodí je 10,292 km2.

Hodorfský potok, pravostranný přítok Rožnovské Bečvy, byl postupně hrazen v rozmezí let 1931 – 1940 a to od ústí do Rožnovské Bečvy po km 4,630. Původní kapacita průtočného profilu měla být 16,0 m3/s-1. Hrazení nebylo souvislé a při výstavbě došlo z finančních důvodů následkem dějinných událostí k více změnám oproti projektu, především náhrada dražších stavebních konstrukcí za levnější objekty. Během posledních pěti let – 2006, 2007, 2009 a 2010 došlo v korytě Hodorfského potoka k povodňovým průtokům, které způsobily ve Městě Zubří škody na soukromém majetku a škody na objektech hrazení bystřin.

Dne 17.5. a 2.6. 2010 došlo v korytě k povodňovým průtokům, které dosáhly III. stupně povodňové aktivity. Lesy ČR, s. p. zahájily neprodleně sanace havarijních úseků na celém území správy k zajištění objektů určených k bydlení. Jedním z těchto úseků byl i pravý břeh Hodorfského potoka u rodinného domu č.p. 508. Vlivem vysokého průtoku voda přesáhla horní úroveň pravobřežní dlažby a dostala se i nad opěrnou zídku z pref. IZT, vymlela štěrkovitý materiál pod základem, zídka se zlomila na 3 kusy dl. 5, 7,5 a 7,5 m, které se skácely do průtočného profilu. Zbytky zdi nasměrovaly průtok přímo do pravého břehu, kde voda vymlela nechráněný břeh na výšku 3 m až k betonovému základu RD č.p. 508. Současně byla zničena i kamenná rovnanina na levém břehu. Ihned po povodni byly odstraněny zbytky zdi z průtočného profilu a nátrž pod základem RD byla provizorně zasypána netříděným lomovým kamenem.

Rekonstrukce opěrné zdi

Projektant zvolil typ „Opěrná zeď z betonu C 25/30 XC3 a obkladního zdiva.“

Nejprve byla vykopána rýha pro patu zdi a svah byl zapažen. Základ zdi byl proveden z betonu C 16/20 proloženého lom. kamenem, šířky 1,2 m, hloubky pod dnem 0,8 m. Těleso zdi z betonu C 25/30 XC3 vyztuženého betonářskou rohoží KH 30 11139 (Kari), 3×2 m, tl. drátu 6 mm. Rohož byla pod lícem a rubem betonového zdiva (krytí 10 – 15 cm). Líc a koruna zdi jsou chráněny obkladním zdivem z lomového kamene tl. 0,3 m na cementovou maltu. Výška zdi je 2,00 m nad dnem. Celková délka opěrné zdi je 18,3 m.

Na stávající kamennou dlažbu byla opěrná zeď navázána kamennou dlažbou na cementovou maltu, tloušťky 0,3 m, sklon svahu 1 : 1 – 1,5, výška 1 – 1,5 m, patka z kamenného zdiva na cementovou maltu kubatury 0,36 m3/bm byla uložena do hloubky min. 0,7 m. O patku je opřena kamenná dlažba na cementovou maltu tloušťky 0,3 m uložená do 0,1 m betonu C12/15. Dlažba je provedena do výšky 1-1,5 m nad dno (přechod z dlažby do opěrné zdi ve sklonu 1 : 0,2). Rýha před patkou dlažby byla překryta kamennou rovnaninou kub. 0,25 m3/bm. Délka dlažby je 3,85 m.

V úseku opěrné zdi byl levý břeh opevněn kamennou rovnaninou do 200 kg, sklon svahu 1 : 1, výška 1,0 m, patka byla uložena do hloubky min. 0,7 m. Celková kubatura rovnaniny je 1,05 m3/bm. Do patky byly uloženy větší kameny o hmotnosti přes 200 kg. V horní části byla rovnanina přesypána zeminou. Celková délka kamenné rovnaniny je 38 m.

V km 1,508 byl proveden stabilizační práh z kamenného zdiva, který slouží k zajištění nivelety dna a vytvoření prostoru se stálou hladinou vody (pro úkryt ryb při minimálních průtocích). Hlavním materiálem pro stavbu prahu bylo kamenné zdivo na cementovou maltu a kamenný zához do 500 kg, proložený betonem C16/20. Těleso prahu má rozměry 0,6 x 1,0 m a je provedeno z 0,3 m kamenného ukládaného a spárovaného cem. maltou a 0,7 m betonu C16/20 prokládaného lomovým kamenem. Křídla jsou rovněž z kamenného zdiva. Dno pod prahem je oproti niveletě sníženo o 0,3 m. Délka dopadiště je 3 m a zajištěno je kamenným záhozem 300- 500 kg. Pravý břeh je zajištěn kamennou opěrnou zdí typ, levý břeh kamennou rovnaninou o sklonu 1 : 1. Těleso předprahu i křídel je provedeno ze zdiva z upraveného lomového kamene na cementovou maltu tloušťky 0,3 m.