HB Medůvka km 0,763 – 0,822 a 0,910 – 1,311

Identifikační údaje:

Místo stavby: Valašské Meziříčí
Náklady na provedení: 2 497 451,- Kč
Zdroj financování: PRV (program rozvoje venkova)
Zhotovitel projektu: Ing. Pavel Skalický
Zhotovitel stavby: IDVS , a.s.
Realizace: 2013/2014

Medůvka je pravostranným přítokem Vsetínskí Bečvy ( ČHP 4-11-01-092) a správu vykonává Správa toků Vsetín. Úpravy koryta do podoby před opravou byly realizovány v několika etapách za II. světové války a vletech 1955 a 19557. Následně byla prováděna běžná údržba a odstraňování škod vzniklých většími průtoky, naposledy v roce 2007, kdy byla opravena výústní trať. Koryto Medůvky bylo upraveno na kapacitu Q20, což odpovídá 14,2 m3/s.

Práce na opravě a rekonstrukci byly započaty v září roku 2013. V rámci stavebních prací byly provedeny opravy a doplnění poškozených rovnanin,podélný profil byl zajištěn dřevěnými prahy a srubovými stupni provedenými namísto již dožitých původních konstrukcí.