Přehrážky na bezejmenném levobřežním přítoku Hvozdenského potoka, k.ú. Hvozdná

Jedná se o vybudování třech příčných retenčních objektů – drátokamenných přehrážek na bezejmenném levobřežním přítoku Hvozdenského potoka IDVT 10186247 nad obcí Hvozdná u Zlína.

Stavba je navržena jako stabilizační a protierozní opatření v korytě vodního toku, jejímž účelem je stabilizace dna koryta, zastavení pokračující eroze lesní půdy a zamezení transportu splavenin do intravilánu obce Hvozdná a recipientu Hvozdenského potoka.

Technický popis

Stavba zahrnuje výstavbu tří průcezných drátokamenných přehrážek ve stržovitém korytě vodního toku nad intravilánem obce Hvozdná. Základ přehrážek je proveden z vodostavebního betonu XC3 – C30/37 s výztuží ze svařované KARI sítě . Retenční drátokamenné přehrážky jsou vyskládány z typizovaných drátokošů (gabionů) o výšce vrstvy 0,50 m s odsazením 0,20 m na vzdušné straně přehrážky (v místě přechodu na spadiště). Vlastní dopadiště a břehy pod přehrážkami jsou zpevněny záhozem z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg, tloušťka vrstvy 1,0 m. Pod spadištěm je zřízena filtrační vrstva, tl. 0,25 m z kameniva frakce 32/63. Před spadištěm je zřízen ve dně přechodový zához o hmotnosti kamene do 100 kg.

Parametry stavby 
  • SO 01 Přehrážka I – st. 294,00 –  délka 10,0m, výška kce 4,0 m
  • SO 02 Přehrážka II – st. 336,00 – délka 11,0m, výška kce 4,0m
  • SO 03 Přehrážka III – st. 407,00- délka 17,0m, výška kce 5,7m
Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Hvozdná , obec Hvozdná, okres Zlín
ČPH: 4-13-01-024
Celková délka toku: 0,504 km , LČR spravují celou délkou toku
Upravená délka toku: 0,227 km v ř. km 0,280-0,407
Náklady na provedení: 2.508 192,- Kč
Zdroj financování: VZ+§35
Zhotovitel projektu: TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o, Šumperk
Zhotovitel stavby: Rovina a.s., Hulín
Realizace: 08/2015- 12/2016
Fotografie