Povodně – rok 2016

LČR s.p. – Správa toků oblast povodí Moravy
Vznik povodně: 29.5.2016

Zasažená povodí a vodní toky:

  1. Moravskoslezký kraj, okres Bruntál
    ČHP: 4-10-03-040; IDVT: 10197408, Strálecký potok  ř.km 0,260 – 0,281; k.ú. Skály u Rýmařova

Dne 29.5.2016 v odpoledních hodinách (opětovně v menším rozsahu 3.6.) proběhla v k.ú. Skály u Rýmařova, obec Horní Město, kraj Moravskoslezský, blesková povodeň se středovou lokací severovýchodně od obce v polní trati. Recipient povodí, vodní tok Strálecký potok (neupravený) je osou zaklesnutého, zalesněného údolí s pravobřežními a levobřežními přítoky, nad kterým se rozprostírají v pramenné části rovinatější (ukloněné do údolí) zemědělsky využívané pozemky, především louky a pastviny, ale i pole s intenzivním obhospodařováním Silná přívalová vlna se soustředila v pravobřežní suché strži na hranici pole a lesa a následně vnikla do údolí, kde zanesla sedimenty koryto vodního toku a způsobila vybřežení s narušením celistvosti průtočného profilu koryta  zejména v ř.km 1,200-3,300. Poničené objekty lesní cesty (ucpané propustky, podemletá čela). Na vodním toku došlo k zanesení koryta uloženými štěrky a kameny a vzniku dvou zátarasů. Nastalá nedostatečná průtočná kapacita koryta toku hrozila vznikem dalších škod na lesní cestě, proto bylo přikročeno k odstranění zátarasů, zprůtočnění koryta a opevnění břehů kamenným záhozem (12 m) v celkovém nákladu 51.898,- Kč.

Vznik povodně: 27.5.2016

Zasažená povodí a vodní toky:

  1. Jihomoravský kraj, okres Hodonín
    ČHP 4-13-02-029; IDVT: 10100407; Syrovínka; k.ú. Syrovín

Dne 27.5.2016 v čase cca 22:00 – 23:30 hod. proběhla v obci Syrovín, okr. Hodonín, kraj Jihomoravský, blesková povodeň se středem srážky západně od obce, v polní trati Kopaniny. Jedná se o povodí členité se silnou svažitostí k obci. Dle sdělení starostky obce došlo k zatopení několika rodinných domů, poškození místních komunikací, kanalizace a dalšího obecního majetku. Značné škody jsou na pozemcích s kukuřicí, kde došlo k významnému smyvu orniční vrstvy a jejímu splachu. Na vodním toku došlo k poškození spadišť u dvou přehrážek, kde v důsledku „vysátí“ podkladních a výplňových vrstev poklesl kamenný zához a byl i částečně uvolněn. Na výtoku z propustku je zcela zničena konkávní rovnanina a je patrné oživení levobřežního sesuvu svahu. V centu obce byl zničen skluz z lomového kamene na sucho, poškozeny jsou dlažby dna na sucho a rovnaniny svahů. Pod obcí bylo evidováno celkem 24 zátarasů v korytě. Celková škoda na třech stavbách HB v k.ú. Syrovín byly odhadnuty na 530 tis. Kč. Jako neodkladné byly ve dnech 31.5.2016-16.6.2016 realizovány práce v rozpočtové výši 273 595,50 Kč.

Vznik povodně: 31.07.2016

Zasažená povodí a vodní toky:

  1. Zlínský kraj, okres Zlín
    ČHP: 4-13-01-012; IDVT: 10198520, Všeminka; k.ú. Všemina

31.7.2016 v odpoledních a večerních hodinách došlo k bleskové povodni v Obci Všemina v důsledku intenzívní přívalové srážky. Došlo k poškození upraveného koryta vodního toku – rozplavení kamenné rovnaniny a zanesení koryta nánosy. Zabezpečovací práce byly provedeny v hodnotě 119 tis. Kč.

Fotografie