Postřelmovský potok – Vyšehoří – přehrážka

Na vodním toku Postřelmovský potok v ř. km 6,0 v obci Vyšehoří byla provedena správcem toku (Lesy ČR, s.p.) realizace výše uvedené akce za účelem obnovení funkce zděné přehrážky – omezení zanášení upravené části vodního toku v intravilánu obce splaveninami z horní částí povodí toku.

Technický popis:

V rámci stavby došlo k odstranění sedimentů v prostoru nad přehrážkou z lomového kamene a v prostoru jejího vývaru za účelem obnovení její funkčnosti a posouzení technického stavu. Celkem bylo odstraněno cca 400 m3 sedimentu z retenčního prostoru nad přehrážkou a cca 15 m3 pod přehrážkou v prostoru vývaru.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Vyšehoří, obec dtto, okres Šumperk
ČPH / IDVT: 4-10-01-097 / 10189385
Vodní tok: Přehrážka v km 6,0 na Postřelmovském potoce
Náklady na provedení: 826 060,20,- Kč bez DPH
Zdroj financování: Vlastní zdroje LČR, s. p.
Zhotovitel projektu: Ing. Václav Šváb
Zhotovitel stavby: EKOSTAVBY HZ a.s., Jeseník
Realizace: 2016
Fotografie