Lhotský potok v km 0,000 až 1,552

Důvodem oprav byl havarijní stav upraveného úseku toku. Příčné objekty hrazení bystřin a podélné opevnění byly postaveny v 50-80. letech. Některé konstrukce byly po prošlých povodních i vlivem eroze silně poškozené. Opravou a rekonstrukcí se významným způsobem prodloužila životnosti objektů a bezpečnost provozu na souběžné komunikaci.

Úprava v zastavěné části obce byla provedena v r. 1949 – 1953 stavební správou ve Val. Meziříčí. V létech 1967 – 1968 byla provedena úprava od ústí toku po starou úpravu a nad ní. Zahrazovací práce provedly státní lesy, závod les. tech. meliorace a hrazení bystřin v Brně – středisko v Ostrohu.

Technický popis

Provedena rekonstrukce úpravy v ř.km 0,000 – 1,552. Stavba byly rozdělena na dva stavební objekty SO 01 – Oprava a SO 02 – Modernizace úpravy.

V rámci opravy původního opevnění bylo u příčných objektů (kamenných stupňů) v km 0,038; 0,125; 0,183; 0,293; 0,388; 0,509; a 0,603 provedeno přespárování cementovou maltou a doplnění zdiva objektů, opravy dlažeb a přídlažeb. U kamenné přehrážky v KM 0,038 byly nově vybudovány 2 ks stabilizačních pasů z lomového kamene na MC pro zajištění stabilitu dna toku pod kamennou přehrážkou. Prostor dna mezi přehrážkou a kamennými pasy byl vyplněn kamenným záhozem o hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce.

V úsecích toku: km 0,065 až 0,125; km 0,509 až 0,529; km 0,737 až 0,752; km 1,400 až 1,425 byla provedena oprava podélného opevnění – přerovnání či doplnění kamenné rovnaniny na záhozovou patku o hmotnosti do 200 kg s vyplněním spár úlomky kamene. V km 0,925; 1,520 a 1,551 doplnění kamenného záhozu do dna toku o hmotnosti do 200 kg s urovnáním lícové plochy záhozu.

V rámci rekonstrukce byly nově zřízeny monolitické betonové stupně s kamenným obkladem v km 0,065 (v=1,0m); 0,830 a 1,320 (oba v=1,5m) s vývarem. Dřevěné prahy dvojité v km 0,794 a 1,273. V km 0,210 až 0,235 byly provedena stabilizace levého břehu pomocí tzv. odháněk. Odháňky jsou tvořeny dřevěnou kulatinou o průměru 0,30 m a délce 4,0 m, v rozmezí 6 m zavázány do levého břehu (minimální zavázání 2,0 m) a zajištěny dvěma kusy dřevěných pilotů o průměru 0,2 m (délce 1,8 m) a kamennou rovnaninou o hmotnosti do 200 kg. Pomístně pak byly sanovány nátrže a výmoly ve dně rovnaninou z lomového kamene do 200 kg.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.ú. Nová Lhota , obec dtto, okres Hodonín
ČPH: 4-13-02-0350
Celková délka toku: 3,137 km , LČR spravují celou délkou toku
Upravená délka toku: 2,650 km v ř. km 0,000 – 2,650
Náklady na provedení: 2 307 334,- Kč
Zdroj financování: LČR, s. p.
Zhotovitel projektu: A.KTI, s.r.o., Brno
Zhotovitel stavby: NATRIX VZ, s.r.o., Hodonín
Realizace: 2013/2014
Fotografie