Přívalové srážky v oblasti působnosti Správy toků Vsetín – pracoviště Šumperk – květen 2010

Deštivé počasí v průběhu měsíce května 2010 v masivu Hrubého Jeseníku vyvrcholilo přívalovými srážkami a bouřkami v sobotu 22.5.2010. Největší množství dešťových srážek, cca 75 mm v rozmezí několika hodin, bylo zaznamenáno v lokalitě Keprník – Vozka.

Za celý den to dělalo více než 100 mm, což odpovídá měsíčnímu běžnému úhrnu srážek v dané lokalitě. Pro zajímavost přikládám 2 grafy. První zobrazuje interval 24 hodin, ze kterého je vidět celkový úhrn srážek, druhý zobrazuje pouze jediný den – 22.5.2010, takže je z něj patrné, kdy smršť přesně přišla.

Srážkové úhrny od 11.4.2010 do 1.6.2010

Srážkové úhrny od 22.5.2010 0:00:00 hod. do 23.5.2010 0:00:00 hod.

Tyto srážky způsobily škody na majetku ve správě Lesů České republiky, s.p. Hradec Králové – na lesních cestách, mostech, na porostech vlivem svahových sesuvů a vyvrácených stromů a na vodních tocích.

Správu toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, pracoviště Šumperk, jako správce drobných vodních toků v tomto regionu, zasáhly přívalové srážky zejména v údolí Poniklého potoka ČHP 4-10-01-063 a v údolí Klepáčského potoka a jeho přítoků ČHP 4-10-01-029.

Poniklý potok

Poniklý potok pramení pod masivem Vozky v nadmořské výšce asi 1300 m n. m., ústí do Hučivé Desné v nadm. výšce 657 m n.m. Povodí je deltovitého tvaru s velmi strmými svahy. Geologické podloží je tvořeno převážně rulou, svory a fylity. Údolím potoka v jeho bezprostřední blízkosti prochází lesní cesta, která zpřístupňuje rozsáhlé lesní komplexy. Tato komunikace a cesty z ní odbočující, včetně propustů a mostů, trpí při průchodu vysokých vodních stavů korytem potoka erozí, způsobenou unášecí silou vody a hlavně unášeným materiálem.

V posledních letech v tomto údolí proběhlo několik povodní (r. 1995, 1997 a 2002), kdy došlo k totální destrukci lesní komunikace. K ochraně komunikace, mostů, propustů byla v roce 2007 na vodním toku vybudována přehrážka, která by zabránila transportu hrubých plavenin (balvany, klády, vyvrácené stromy, pařezy) do nižších partií povodí. Tato přehrážka je tvořená základovým pasem ze železobetonu, do kterého jsou vetknuty silnostěnné ocelové trubky. Nad přehrážkou byly vybudovány ještě 1 dřevěné česle k zachycení klestu.

Přívalové srážky a bouřky z května 2010 potvrdily funkčnost a opodstatněnost této stavby. Přehrážka zachytila velké množství plavenin, zejména klestu, balvanů a štěrků a tím ochránila alespoň část komunikace. Bohužel došlo ke svahovým sesuvům v nižších úsecích, což mělo za následek ucpání propustů a mostů a částečnou destrukci lesní komunikace.

Celková škoda způsobená přívalovými srážkami na přehrážce, česlech a korytě Poniklého potoka mezi km 3,000-3,100 dosáhne odhadem cca 1.450 tis. Kč. Správa toků zde v rámci bezprostředního zabezpečení funkce přehrážky zadala pročištění a zprůtočnění přehrážky a česel a koryta mezi nimi. Další oprava bude předmětem projektové dokumentace.

 

Klepáčský potok pramení pod Šerákem v nadmořské výšce asi 1280 m, ústí do Branné. Geologické podloží je tvořeno převážně keprnickou rulou s obsahem slíd, která vytváří mohutné lavice.

V letech 1964-1968 byla na Klepáčském potoce v rámci sanace strží vybudována soustava drátokamenných stupňů a přehrážek, v letech 1968-1970 pokračovala sanace strží výstavbou kamenných přehrážek na jeho levostranném přítoku – Jelením potoce. Tyto přehrážky byly doplněny v roce 1993.

Přívalovými srážkami z května letošního roku došlo v tomto povodí ke splavení dřevní hmoty, pařezů, klestu, balvanů, štěrků, vymílání dna až na skalní podloží, podemílání svahů a svahovým sesuvům. Posunem plavenin a splavenin byly značně poškozeny příčné objekty. Odhad škod na těchto příčných objektech včetně sanace nátrží a svahových sesuvů je cca 45 mil. Kč. Správa toků předpokládá opravu, popř. rekonstrukci drátokamenných stupňů a přehrážek, opravu kamenných přehrážek včetně odtěžení nánosů z retenčních prostor a sanace nátrží. Rozsah zamýšlených opatření bude předmětem jednání se zástupci Správy CHKO Jeseníky, kam celé toto území zasahuje.

Křížková Božena