Hučivá Desná km 2,640-2,900 a 4,050-4,130

V srpnu 2018 dokončily Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Moravy, stavbu opravy koryta vodního toku Hučivá Desná..

Jedná se o opravu a rekonstrukci stávajících příčných objektů, obnovení stability koryta s utlumením kinetické energie pod příčnými objekty, zvýšení hydraulické drsnosti dna s fixací nivelety stabilizačními pružnými prvky k zajištění stability koryta toku, omezení transportu splavenin a plavenin tokem, a z toho vyplývající ochranu přilehlých lesních pozemků a protipovodňovou ochranu níže položené obce.

V rámci stavby bylo vybudováno:

  • 5 ks příčných stabilizačních pasů
  • 5ks příčných spádových objektů h. v. 0,9 m
  • 6 ks příčných skluzových objektů hydrotechnické výšky 1,3 m se stabilizačním železobetonovým žebrem
Identifikační údaje
Místo stavby: k.u. Kouty nad Desnou, okres Šumperk, Olomoucký kraj
ČPH: 4-10-01-062
Zhotovitel projektu: MARESA s.r.o., Ing. Josef Mareš
Zhotovitel stavby: Ekostavby HZ a.s., Jeseník
Náklady na provedení: 6.400.308,- Kč
Zdroj financování: § 35 lesního zákona, vlastní zdroje LČR s.p.
Realizace: 06/2017 – 08/2018
Fotografie