Dražůvka-Rakovec – retenční objekt, Rakovec 0,0-0,6

Identifikační údaje:

Místo stavby: Šumvald – Břevenec, okres Šumperk
Náklady na provedení: 2 288 994,-Kč,- Kč
Zdroj financování: PPO
Zhotovitel projektu: TERRA POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Zhotovitel stavby: Vodohospodářské a dopravní stavby Vsetín s.r.o.

Vodní tok Dražůvka, ČHP 4-10-03-035 je levostranným přítokem řeky Moravy, do které se vlévá prostřednictvím říčky Oskavy. Potok pramení nad osadou Mirotínek – části obce Tvrdkov. Následně protéká osadou Mirotínek, lesním komplexem a obcí Břevenec. Celková plocha povodí vodního toku Dražůvka je 21,411 km2, délka Dražůvky je cca 9,4 km. Vodní tok Rakovec je levostranným přítokem Dražůvky, pramení v lesích pod Křížovým vrchem a Vyhlídkou. Délka Rakovce je cca 2,3 km.

Účelem akce byla stabilizace koryta toku Rakovce vybudováním příčných pasů ve dně koryta toku a zachycení transportovaných splavenin a plavenin na soutoku toků Dražůvky a Rakovce nad obcí Šumvald. Tímto došlo k ochraně obce Šumvald před usazováním splavenin v intravilánu obce, zamezení snižování průtočné kapacity koryta toku a ochraně přilehlých nemovitostí a infrastruktury obce.

Retenční objekt byl proveden na soutoku Dražůvky a Rakovce těsně pod obcí Břevenec. Koryta byla přehrazena kamennou přehrážkou doplněnou kamennou hrázkou. Retenční prostor za přehrážkou byl cca 0,8 m zahlouben. Břehy retenčního prostoru jsou vysvahovány ve sklonu 1:3 a doplněny o zatravněné terasy. Betonová přehrážka je tvořena betonovým základem a jádrem, které je obloženo obkladním zdivem z lomového kamene tl. 300 mm do MC. Maximální výška přehrážky nad základem je 1,65 m. Hloubka základu je 1,6 m. Přehrážka je doplněna kamennou hrázkou (kamenná rovnanina hmotnosti 200 kg), která konstrukci zvyšuje a zavazuje do břehů. Betonová přehrážka doplněná o kamennou hrázku je staticky navržena tak, aby i v případě vyšších průtoků a přelití vody přes korunu přehrážky byla dostatečně stabilní a pevná. Spadiště pod objektem přehrážky je zpevněno těžkým kamenným záhozem z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg. Boky spadiště jsou zpevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene hmotnosti nad 200 kg.

Parametry přehrážky:
  • Celková délka přehrážky a kamenné hrázky: 62,72 m
  • Délka přehrážky (železobetonové konstrukce s obkladem): 26,20 m
Parametry retenčního objektu:
  • Celkový objem retenčního prostoru po hladinu 287,40 m n.m.: 1055,6 m3

Stabilizační kamenný pas do dna z LK zához. o hmot. 500 – 1000 kg. Dno koryta toku je stabilizováno kamennými pasy do dna v počtu 13 ks, na šířku 1,5 m a hloubku uložení kamenů 0,80 m. Kamenné pasy jsou provedeny z rovnaniny z lomového kamene záhozového o hmotnosti 500 – 1000 kg. Kameny jsou ve dně vyskládány do miskovitého profilu, delší stranou kolmo ke dnu toku a budou dosahovat až na břehovou hranu – šikmá délka rovnaniny je proměnná v závislosti na konfiguraci terénu (výšce břehové hrany).