Benčice v Újezdě, km 2,510-2,750

V červenci 2018 dokončily Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Moravy, stavbu protipovodňových opatření „Benčice v Újezdě, km 2,510-2,750“.

Účelem stavby je zkapacitnění průtočného profilu na návrhový průtok Qn = Q20 a snížení nebezpečí zaplavení okolních pozemků, koupaliště, čistírny odpadních vod a umožnění rozvoje Obce Újezd. Mělké koryto vodního toku Benčice bylo zkapacitněno, podélné opevnění bylo provedeno z kamenného záhozu a rovnanin, levý břeh z důvodu konfigurace terénu byl zvýšen zemní hutněnou hrázkou o výšce 0,5 – 0,9 m. Součástí stavby jsou i nově budované příčné objekty – 5 kamenných úrovňových pasů a kamenný stupeň o výšce 1,2 m.

Identifikační údaje
Místo stavby: k.u. Újezd u Val. Klobouk, okres Zlín, Zlínský kraj
ČPH: 4-21-08-051
Zhotovitel projektu: Ing. Jaroslav Gric, Brno
Zhotovitel stavby: Vodohospodářské stavby Javorník s.r.o.
Náklady na provedení: 2 138 147,- Kč
Zdroj financování: PPO III – dotační program MZE 129260, vlastní zdroje LČR s.p.
Realizace: 2017 – 2018
Fotografie