VN Všemina – oprava hráze

Identifikační údaje:

Místo stavby: k.ú Všemina, okres Zlín
Náklady na provedení: 4.295.366,- Kč
Zdroj financování: Vlastní zdroje LČR s.p.
Zhotovitel projektu: Vodní díla – TBD a.s. Studená 2, Brno (Ing. Žatecký)
Zhotovitel stavby: Rovina a.s.

Vodní nádrž Všemina se nalézá na pravostranném přítoku Všeminky (ČHP 4-13-01-012) v poměrně rozsáhlém a svažitém povodí. Díky tomu je vodní nádrž více namáhána zvýšenými průtoky během jarního tání a vod z přívalových dešťů. Tyto vlivy se projevují na tělese hráze zvýšenými průsaky v její horní levé části a zvýšenou erozí břehového pásma včetně sesuvů půdy.

Základní parametry nádrže:
Typ hráze: sypaná zemní homogenní
Kóta dna v místě hráze: 379,50 m n. m.
Kóta koruny hráze – minimální: 393,00 m n. m.
Objem zadržené vody při zásobní hladině: 166 000 m3
Zatopená plocha při zásobní hladině: 3,9 ha
Výška hráze nad údolím: 13,5 m
Šířka hráze v koruně: 7,0 m
Délka hráze v koruně: 207,0 m
Sklon svahů hráze:- návodní: 1:3
Sklon svahů hráze:- vzdušní: 1:2
Bezpečnostní přeliv: šachtový
Průměr šachty v úrovni přelivné hrany: 10 m
Délka přelivné hrany: 31,4 m
Kóta přelivné hrany: 391,70 m n. m.
Kapacita přelivu: 10,65 m3.s-1

Oprava hráze spočívala v injektáži tělesa hráze a jeho utěsnění. Po snížení hladiny vody v nádrži bylo provedeno vytvoření těsnící stěny v ose hráze metodou tryskové injektáže. Podstatou metody tryskové injektáže je promíchání původního prostředí s injekční směsí.

Dotěsnění bylo provedeno injektáží cementobentonitovou směsí vytvořením půlkruhových pilířů, které se vzájemně překrývaly. Délka těsnící stěny je 180 m a hloubka vrtů byla cca 6 m. Předpokládaný poloměr těsnících pilířů je až 750 mm a překryv cca 200 mm. Dotěsněním bylo dosaženo odstranění průsaků násypem tělesa hráze.