Holomňa v Drslavicích, Km 0,550 – 1,350

Identifikační údaje:

Místo stavby: Holomňa v Drslavicích, k.ú. Drslavice
Náklady na provedení: 8 490 925,- Kč bez DPH
Zdroj financování: PŠ 2010
Zhotovitel projektu: Ageris s.r.o.,
Zhotovitel stavby: Sdružení POHL-VDS,Holomňa-Drslavice,vedoucí člen sdružení – POHL cz,a.s.,odštěpný závod Opava

Vodní tok Holomňa ČHP 4-13-01–125, IDVT 10205821 přitéká do od severovýchodu od obce Prakšice,protéká obcí Drslavice a stává se pravostranným přítokem řeky Olšavy, do které se vlévá v km 14,9. Zájmový úsek začíná u silničního mostu u obecního úřadu v říčním km 0,550 a končí v km 1,350 za hranicí intravilánu .

Úsek vodního toku Holomňa – je ve správě Lesů ČR, s. p., ST – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, detašované pracoviště Luhačovice.

Průchodem povodňové vlny v roce 2010 došlo ke vzniku rozsáhlých břehových nátrží.Také došlo k zahloubení koryta. Účelem stavby bylo sanovat břehové nátrže,stabilizovat dno a vytvořit lichoběžníkovbé koryto tak,aby se do budoucna omezily škody způsobené průchodem velkých průtoků.

Průtočný profil byl proveden oboustranně lichoběžníkový . V km 0,550 – 0,596 jsou vybudovány opěrné zdi,a ve dně je vybudována kyneta pro převádění malých průtoků.V km 0,596 -0,606 navazuje přechodové zdivo ,které je ukončeno kamenným výztužným pásem.Na toto zdivo navazuje kamenná rovnanina,která je opřena o záhozovou patku.Niveleta dna je stabilizována po celé délce úpravy patnácti dřevěnými úrovňovými pasy,v km 0,550-0,606 pak sedmi úrovňovými pasy z LK.