HB Roušťka km 0,0 – 0,545

Identifikační údaje:

Místo stavby: Růžďka, okres Vsetín
Náklady na provedení: 5.694.868,- Kč
Zdroj financování: Vlastní zdroje
Zhotovitel projektu: Ing. Pavel Skalický
Zhotovitel stavby: PROLES s.r.o.

Roušťka je levostranným přítokem Bystřičky v obci Bystřička (ČHP 4-11-01-089). V celé délce toku protéká Roušťka údolím s velkým spádem dna. Svahy údolí jsou na mnoha místech narušeny svahovými sesuvy, které místy zasahují až k toku. Potok pramení pod kopcem Vršky v nadmořské výšce kolem 600 m a stéká po širokém svahu orientovaném na východ. Povodí je vějířovitě rozložené, asi ze 30 % zalesněné, zbytek je využíván jako pastviny, příp. orná půda, celková plocha je cca 12,23 km2.

Původní úprava na zmiňovaném vodním toku pochází z let 1903 až 1926 a nachází se v intravilánech obcí Bystřička a Růžďka a končí pod pramennou oblastí v rozsáhlém lesním komplexu Beskyd. Úprava toku byla budována současně s přehradou Bytřička italskými stavebními inženýry. I přes velice kvalitní ruční stavební práce a dnes již téměř zapomenutý kamenický um, docházelo k pozvolnému rozpadu úpravy na toku. Poslední souvislá oprava byla provedena v roce 1954. Katastrofální záplavy z let 1970, 1997 a 2007 se podepsaly na následném špatném stavu a následné pomístné opravy řešily hlavně kritická místa.

Proto byl v roce 2008 vypracován projekt v celkové délce 0,545 kilometru na souvislou opravu a rekonstrukci šesti poničených stupňů, opravu poničených dlažeb popřípadě jejich výměnu za kamennou rovnaninu a zamezení prohlubování dna soustavou stabilizačních dřevěných prahů a kamenným záhozem. Poničené stupně byly vybourány a následně opět postaveny, jeden nejvíce poškozený stupeň v oblouku byl změněn na balvanitý skluz ve dně. Při rekonstrukci opevnění koryta toku bylo zvoleno přírodě blízké opevnění v podobě rovnanin z lomového kamene u opevnění břehů a niveleta dna byla zajištěna soustavou jedenácti dřevených prahů. Méně poškozené dlažby a stupně byly opraveny do původního stavu. Průtočný profil byl proveden oboustranně lichoběžníkový popř. jednostranně lichoběžníkový, opevněn rovnaninami z lomového kamene.